ျငိိမ္းခ်မ္းေရးရိပ္ျမံဳ (၁၀)

   ကႆပလိုင္ဂူ ႏွင့္ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္ ။
ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္ရာမွ အေရွ႔ ဘက္ တေပါဒါရံုျမစ္ ေရပူစမ္းမွေန၍ ေဝဘာရေတာင္တက္
ေလွကား၏ လက္ယာဘက္နားတြင္ ကပ္လွ်က္တည္ရွိသည္ ေဒသခံ ဟိႏၵီမ်ားက မခ်န္း(သို႔)
ဇရသႏၱကီဘိုင္ထပ္ဟုေခၚၾကသည္ ၊ဗုဒၥဘာသာစာေပမ်ားႏွင့္ တရုတ္ခရီးသြားမွတ္တမ္းမ်ားက
ပိပÜလိဟုေခၚၾကသည္ ၊ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က ပိပ္ပလိဂုဟာေက်ာင္းပင္
ျဖစ္ခဲ့သည္ အရွင္မဟာ ကႆပ၏ လူအမည္ပိပÜလိကိုစြဲ၍
(ပိပÜလိ)လိုင္ဂူ+ကႆပလိုင္ဂူ ဟူ၍လည္းေခၚ
ၾကသည္ ၊ ရွင္မဟာကႆပ နာမက်န္းျဖစ္စဥ္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ၾကြလာျပီး ေဗာဇၥ်င္
သုတ္ တရားေတာ္ကိုေဟာေတာ္မူခဲ့ေသာေနရာ
လည္းျဖစ္သည္ ။
ေဝဘာရေတာင္ထိပ္ အေရာက္တက္ျပီး ယင္းမွေျမာက္ဘက္သို႔ အနည္းငယ္ ေကြ႔၍ဆင္းလွ်င္
ေတာင္၏ အေနာက္ဘက္ နံရံတြင္ သဘာဝလိုင္ဂူမ်ားအစီရီတည္းရွိသည္၊ယင္းတို႔မွာ“ပထမ
သဂၤါယနာ”တင္ခဲ့ေသာေနရာေတာ္ျဖစ္သည္ ၊သဂါၤယနာတင္ျခင္းဟူသည္ ဘုရားရွင္ ေဟာ
ေတာ္မူခဲ့သမွ်တရားေတာ္မ်ား ၊တပည့္ သား မဟာသာဝကၾကီးမ်ား၏ ေဟာဆိုရွင္းလင္းခ်က္
မ်ားအားလံုးကို စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ ၊အပိုအလိုမရွိေအာင္
၊အမွားယြင္းမရွိေအာင္ စီးစစ္ စီစဥ္
ျပီး ၊ဘုရားရွင္ ေဟာေတာမူရင္း အတိုင္းသာျျပန္ထားၾကၤမည္ဟု ရဟႏၱာၾကီး(၅၀၀)လံုးသေဘာ
တူညီခ်က္ယူ အတည္ျပဳၾကျခင္းျဖစ္စ္သည္။
ေနာက္တစ္ခုမွာ ေဝဘာရေတာင္၏ ေတာင္ဘက္တြင္တည္ရွိသည္ ၊ဆြန္ဘ႑ာလိုင္ဂူဟုေခၚ
ၾကသည္ ၊ဗိမၼိသာရ မင္းၾကီး၏ ေရႊတိုက္ျဖစ္သည္ ၊ေက်ာက္ေတာင္ၾကီးကိုထြင္းျပီး
ဂူအျဖစ္ဖန္
တးီထားျခင္းျဖစ္သည္ ၊၄င္းဂူေပၚတြင္ ေအဒီ-၃-၄-ရာစုသံု အကၡရာမ်ားျဖင့္
စာႏွစ္ေၾကာင္းေရး
ထိုးထားသည္ ၊ဆိုလိုရင္းမွာ ဤဂူကိုျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ရေသ႔ ရဟန္းမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္
ေလွ်ာက္ပတ္စြာ သီတင္းသံုးနိုင္္ရန္ျဖစ္သည္ ။
ဘုရင္ ဗမၼိသာရမင္းၾကီးသည္ ဘုရာေလာင္းေတာ့ထြက္လာစဥ္ကတည္းက အကယ္၍သင္
သည္ ဘုရားစင္စစ္ျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ အက်ြႏႈ္ပ္ ပထမဦးဆံုးေက်ာင္းလွဴပါမည္ဟု ကတိကဝတ္စ
ကားေပးခဲ့ဖူးသည္႔အတိုင္း ၊ ဘုရားျဖစ္၍ ရာဇျဂိဳလ္ျမိဳ႔သို႔ ၾကြလာေသာအခါ ဘုရင္ၾကီးသည္
ေက်ာင္းေဆာက္ရန္ေနရာေရြးခ်ယ္ေလသည္ ၊ဘုရားရွင္ ႏွင့္ တပည့္သားရဟန္းသံဃာမ်ား
အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးေနရာကို ဤသို႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ ။
၁။လူေနျမိဳ႔ ရြာႏွင့္ မနီး မေဝးလြန္းသည့္ေနရာ၊၂။သြားရလာရလြယ္ကူမယ့္ေနရာ၊၃။လူသံတိတ္
ဆိတ္ျပီး ျငိမ္သက္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာေနရာ၊၄။လူတို႔ႏွင့္ မေရာခ်က္ဘဲ သက္ေတာင္းသက္သာေန
နိုင္ေသာေနရာ၊ ဤအဂါၤ(၄)ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စံုတဲ့ေနရာကိုေရြးခ်ယ္ျပီး
ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္ကို
လွဴဒါန္းခဲ့သည္၊ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္ရာမွာ ယင္းတုန္းက “ကလႏၵကနိဝါပ-ေမာရနိဝါပ-သုမာ
ဂဓ”ဟူေသာ ေနရာ(၃)မ်ိဳးလံုးပါဝင္ေသာေနရာလည္းျဖစ္သည္ ၊“ကလႏၵကနိဝါပ”ရွဥ္႔နက္တို႔ကို
အစာေက်ြး ေမြးျမဴသည့္ေနရာ၊“ ေမာရနိဝါပ” ဦးေဒါင္းငွက္တို႔ကို
အစာေက်ြးသည့္ေနရာျဖစ္ျပီး
“သုမာဂဓ”မွာလွပေသာ ေရကန္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္ၾကသည္ ၊ယခုအခါ ကရ႑ကေခၚသည့္ေရကန္
ၾကီးတစ္ခုသာ အထင္ကရက်န္ရစ္ေတာ့သည္ ။
ဘုရားရွင္သည္ ဤေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္မွာ သီတင္းသံုးျပီး
၊“အဘယရာဇကုမာရသုတၱ-ရထဝိနီတသုတၱ-မဟာဝိစၦေဂါတၱသုတၱ အျပင္
တျခားသုတၱန္(၁၂)ခုတို႔ကိုလည္းေဟာေတာ္
မူခဲ့သည္ ၊ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဤေက်ာင္းေတာ္၌
ေခမာမိဖုရားကိုကယ္ခ်ြတ္ေတာ္မူျပီး၊
ဝိသခါၤသူေဌးအား လူ႔ဘဝက သူ၏ဇနီးျဖစ္ခဲ့သူ “ဓမၼဒိႏၷာေထရ္ရီက”စူဠေဝဒလႅသုတ္ကို၄င္း၊
“အရွင္အစိရဝတက”ဇယ်ေသနမင္းသားအား ဒႏၱဘူမိသုတ္ကို၄င္းေဟာေတာ္မူခဲ့သည့္ေနရာ
ေတာ္လည္းျဖစ္သည္။
တိဗက္မွတ္တမ္းမ်ားအရ (ေယာဂါစာရ ဝိဥာဏဝါဒ)ကိုတီထြင္သူ အသဂၤ သည္ဤေက်ာင္း
ေတာ္ဝင္းထဲ၌ ေက်ာင္းေဆာက္ျပီး ႏွစ္မ်ားစြာ ေနထိုင္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္ ၊(တရုတ္ခရီးသည္
ဖာဟီယန္)ေရာက္ခဲ့စဥ္က ပရိဝုဏ္ထဲတြင္ ေက်ာင္းတိုက္ တစ္တိုက္ေတြ႔ခဲ့ရျပီး ေက်ာင္းေနသံ
ဃာေတာ္အခ်ိဳ႔ကိုလည္းေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္းဆိုသည္ ၊ေက်ာင္းေတာ္ရာ၏ အေရွ႔ေတာင္ေထာင့္
တြင္ ေျမေတာင္ပို႔တခုရွိသည္ ၊ယင္းကို-၁၉၀၅/၆ ကတူးေဖာ္ခဲ့ရာ ေရွ႔ေဟာင္း
ပစၥည္းတခိ်ဳ႔ရရွိ
ခဲ့သည္ ၊ယခုတြင္ အဆိုပါ ေျမေတာင္ပို႔ကို မူဆလင္ သခ်ိၤဳင္းအျဖစ္
သိမ္းပိုက္ထားၾကသည္ ၊မူ
ဆလင္မ်ားကပိုင္စိုးထားၾကသည္ ။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးရိပ္ျမံဳ(၁၁)--သို႔----အရွင္ေရဝတ
 

ျငိိမ္းခ်မ္းေရးရိပ္ျမံဳ (၉)

   ေခတ္သစ္ နာလႏၵာ ႏွင့္ ရာဇျဂိဳလ္ျမိဳ႕သစ္
ပ်က္သုဥ္ခဲ့ျပီးေသာ နာလႏၵာေက်ာင္းေတာ္ရာကို အိႏၵိယေရွးေဟာင္းဌာန၏တူေဖာ္ခ်က္အရ ေတြ႔ရွိ
ေသာ တံဆိပ္တံုးမ်ား ၊ေက်ာက္ျပားမ်ား ၊အိုးမ်ား ၊ရုပ္ၾကြင္းမ်ား ၊အုဌ္ခြက္မ်ာ ၊ဒဂါၤးမ်ား ၊ကဗၼည္း
စာမ်ား ၊စသည့္ ေရွ႔လက္ရာမ်ားကို နာလႏၵာျပတိုက္ႏွင့္ ေဒလီ ကာလကတၱားစေသာ ျပတိုက္
ၾကီးမ်ားတြင္၊ျပသထားရွိသည္ ။“သိရိမဟာဝိဟာရိယအရိယဘိကၡဳသံဃႆ”ဟုေရးထြင္းပါရွိ
သည့္ နာလႏၵာ တကၠသိုလ္သံုး တံဆိပ္တံုးႏွင့္အတူ ေက်ာင္းအလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္“ဒုတယ
ကုမာရဂုပ္ပတ စသည့္ မင္းသံုးတံဆိပ္ေတာ္မ်ားကိုလည္းေတြ႔ရွိရသည္ ၊ရုပ္ထုေတာ္မ်ား၏ဓမၼ
စၾကာအဝိုင္းႏွင့္ ေရာင္လွ်ံတို႔၌ ေရးထိုးထားေသာ စာမ်ားတြင္လည္း“ေယဓမၼာေဟတုပဘာဝါ
ဂါထာေတာ္ကို အမ်ားဆံဳးေတြ႔ရသည္ ။
ယခုလက္ရွိ နာလႏၵာ တကၠသိုလ္ကို ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ဘိကၡဴဇဂဒိသကႆပ ကတည္ေထာင္
ခဲ့သည္၊ ၄င္းသည္ နာမည္ၾကီး စာေရးဆရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ -ရာဟုလာ-သံကိစၥည္း-သိရိေကာ
သလႅဥာဏတို႔ႏွင့္ အေတာ္ရင္းႏွီးသူလည္းျဖစ္သည္၊အိႏၵိယတြင္ ဗုဒၥစာေပဆိုင္ရာ စာအုပ္စာ
တန္းဟဴ၍ မရွိသေလာက္ ရွားပါးေသာ ထိုအခ်ိန္က ဗုဒၥစာေပ ျပန္လည္ထြန္းကားရန္ သာသန
နာေတာ္ ထြန္းေတာက္လာရန္ ရည္သန္ျပီး ပါဠိႏွင့္ သုေတသနဘြဲ႔လြန္ ဗုဒၥတကၠသိုလ္တခုအ
ျဖစ္ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ၊အိႏၵိယတြင္ ဟိႏၵီတကၠသိုလ္ ၊မူဆလင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေထာင္
ေသာင္းခ်ီေသာ ခရစ္ယန္ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ား မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ၊ဗုဒၥဘာသာတကၠသုိလ္
မွာ ယေန႔ထိတိုင္ တစ္ခုတည္းေသာ နာလႏၵာတကၠသိုလ္သာျဖစ္သည္ ၊ ေရွ႔ေခတ္ နာလႏၵာ
တကၠသိုလ္မွာ မဟာယာန ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၊ေခတ္သစ္ လက္ရွိ နာခႏၵာတကၠသိုလ္
မွာ ေထရဝါဒ ဗုဒၥ စာေပမ်ားကိုသာ ဦးစားေပး သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ့ ေထရဝါဒ စစ္စစ္တကၠသိုလ္
ျဖစ္သည္ ။
တရုတ္ဗုဒၥဘာသာခရီးသည္ (ဟူယင္ဆင္)သည္  ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္မွ အေရွ႔ဖက္တြင္
ေစတီတစ္ဆူရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္ ၊ယင္းမွာ အဇာတသတ္ေစတီပင္ ျဖစ္မည္ဟု
ပညာရွင္မ်ားကယူဆၾကသည္ ၊(မန္ဂ်ဴသိရီမူလကလာပ)၏အလိုအရ ဤေစတီသည္ ထိုစဥ္
ေဝဠဳဝန္ပရိဝုဏ္ထဲမွာပင္ျဖစ္မည္ ၊ထို႔ေၾကာင္း ၄င္းေစတီသည္ လက္ရွိေဝဠဳဝန္ႏွင့္ အနီကပ္
တြင္ရွိရမည္ ၊ယခုလက္ရွိအေဝးေျပးကားလမ္းမ၏ ေျမာက္ဘက္ကုန္းမို႔မို႔ကေလးသည္ ဟိုတုန္းက အဇာတသတ္ေစတီပင္ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ယတိျပတ္ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္ ၊ယင္း
ကုန္းေပၚတြင္ ယခုေက်ာက္တိုင္မ်ားသာက်န္ရွိေတာ့သည္ ။
အဇာတသတ္ဘုရင္၏ ျမိဳ႔သစ္ခံတပ္မွာ လက္ရွိ ရာဇျဂိဳလ္ျမိဳ႔သစ္မွေန၍ ေတာင္ဘက္တြင္
တည္ရွိသည္ ၊အလွ်ား(၅)ကီလိုမီတာခန္႔ ရွည္လွ်ားေသာ တံတိုင္းျမိဳ႔ရိုးျဖင့္ ကာရံထားသည္
ဖာဟိယန္ေရာက္လာစဥ္က တံတိုင္းအတြင္းဘက္တြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားေတြ႔ခဲ့ရ
သည္ ၊ျမိဳ႔ေတာ္မွာ ေမွးမွီဆုတ္ယုတ္လာေနသည္ကိုလည္းေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္ဟုမွတ္တမ္းတင္
ခဲ့သည္ ၊(ဟူယင္ဆင္)ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ အပ်က္ဆီးမ်ားျဖင့္ေျခာက္ကပ္ေနသည္ကိုသာေတြ႔
ျမင္ခဲ့ရသည္ဟုဆိုသည္ ၊ကားလမ္းမမွာ ရာဇျဂိဳလ္ျမိဳ႔ကိုျဖတ္၍ ေဖာက္လုပ္ထားျပီး အေနာက္
ဘက္တြင္ ေရွ႔ေဟာင္း ျမိဳ႔တံခါးေပါက္ကိုေတြ႔ျမင္နိုင္သည္။
ရာဇျဂိဳလ္ ျမိဳ႔ကိုေရွ႔အခါက -ဝသုမတီျမိဳ႔-ဂိရိဝဇျမိဳ႕-ကုသျဂျမိဳ႕-ရာဇဂဟျမိဳ႕စသည္ျဖင့္ေခၚဝိုခဲ့
ၾကသည္ ၊ယခုတြင္ (ရာဂ်ဂီရ္)(RAJGIR)ဟုေခၚသည္ ၊ဤျမိဳ႔ကို ေတာင္(၅)လံုးတို႔ကလည္းကာ
ရံထားသည္ ၊၄င္းေတာင္(၅)လံုးမွာ ေဝပုလႅေတာင္ -ဂိဇၥ်ကုဋ္ေတာင္-ကၠသိဂိလိေတာင္-ေဝဘာ
ရေတာင္-ပ႑ဝေတာင္တို႔ျဖစ္သည္ ၊ေတာင္မ်ားျဖင့္ ကာရံထား၍လည္း ျမိဳ႔မွာပိုျပီး သပ္ယပ္လွ
သည္ ၊ျမိဳ႔၏ အစြန္တြင္ တေပါဒါရံုျမစ္ရွိသည္ ၊ယေန႔ထိတိုင္ ေရမ်ားစီးဆင္းလွ်က္ရွိသည္၊
ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္အခါကတည္းကရွိနွင္းေနျပီးေသာျမစ္လည္ျဖစ္သည္ ၊ထိုျမစ္မွေရတို႔
မွာ အျမဲပူေႏြးေႏြးျဖစ္သည္ ။
ေဒသအသီးသီးတို႔မွလာေရာက္ေနေသာ လူမ်ိဳးစံု ဘာသာစံုတို႔ကိုလည္းအျမဲေတြ႔ျမင္နိုင္သည္
ေရခ်ိဳးေသာအခါ “ဇာတ္ အနိမ္႔ အျမင့္ ခြဲ၍ ေနရာယူခ်ိဳးၾကရသည္ ၊ေရာဂါမ်ိဳးစံု ေပ်ာက္သည္
ဟု ဟိႏၵဴမ်ားက ယူဆၾကသည္ ၊ထို႔ေၾကာင့္ အျမဲလိုလို လူစည္ကားသည္၊ဘုရားရွင္လက္ထက္
က ဤျမစ္ကမ္းစပ္တြင္ တေပါဒါရံုေက်ာင္းရွိခဲ့သည္ ၊ယခုခ်ိန္မွာ လူအမ်ားေရခ်ိဳးရာေနရာတခု
သာျဖစေန္ေတာ့သည္။ -ျငိမ္းခ်မ္းေရးရိပ္ျမံု(၁၀)---သို႔----

ျငိိမ္းခ်မ္းေရးရိပ္ျမံဳ (၇)

                          ေဂါပက
၁၈၈၉ ခုဇူလိုင္လတြင္  ဂယာဆိုင္ရာ တရားသူၾကီး မစၥတာ မက္ေဒါ့ကို ဗုဒၵဂယာေဂါပကအျဖစ္
တာဝန္လႊဲအပ္ေပးသည္ ၊The Light of Asia ေရးသားသူ (SIREDWIN ARNOLD)ကဗုဒၵဂ
ယာကို ဗုဒၵဘာသာတို႔လက္သို႔ အေရာက္လႊဲအပ္သင့္ေၾကာင္း ပထမဆံုး လႈံးေဆာ္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့
သည္ ၊၁၈၉၁ ခုတြင္ သီဟိုဠ္သား အနာဂါရိကဓမၼပါလဘုရားဖူးေရာက္လာသည္ ၊ထိုႏွစ္မွာပင္
မဟာေဗာဓိအသင္းကို သီဟိုဠ္၌ စတင္ဖြဲ႔စည္းျပီး ဂ်ဴလိုင္လတြင္ ဗုဒၵဂယာသို႔ျပန္လာျပီး ဗုဒၵဂ
ယာအေရးမ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ၊ထိုအခ်ိန္က ဗုဒၵဂယာသည္ ဘာ
သာျခားတို႔၏လက္ထဲမွာပင္ရိွေနဆဲျဖစ္သည္ ။
၁၈၉၅ တြင္ ဓမၼပါလႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ဂ်ပန္မွလွဴဒါန္းလိုက္ေသာ ရုပ္ပြါးေတာ္ကို ေစတီေတာ္အ
ေပၚထပ္တြင္ ေနရာခ်ထားစဥ္ မဟန္႔အုပ္စုမ်ားေရာက္လာျပီး အၾကမ္းဖက္ဆြဲထုတ္လိုက္ၾက
သည္ ၊ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ႏွစ္အတန္ၾကာတရားျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္ ၊ေအာက္ရံုးတြင္ ဓမၼပါလ
ကနိုင္ေသာ္လည္း (ကာလကတၱားဟိုက္ကုတ္တြင္)မဟန္႔၏အယူခံခ်က္ကနိုင္သြားျပန္သည္ ၊
၁၉၀၆ ခုတြင္ ဓမၼပါလကို မင္းတုန္းမင္း ဇ၇ပ္မွႏွင္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္ ၊သို႔တိုင္ ဓမၼပါလ၏မေလွ်ာ့
ေသာဇြဲလံုးလေၾကာင္း ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒျပဌာန္းလွ်က္ မဟာ
ေဗာဓိေစတီကို မဟန္႔တို႔လက္မွ ျပန္ယူျပီးလွ်င္ ဗုဒၵဘာသာ ၄ဦး ၊ဟိႏၵဴ ၄ ဦၤးပါဝင္သည့္ ေကာ္မ
တီလက္ထဲသို႔ အပ္ႏွံလိုက္ေလသည္ ။
မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္မွာ(၂)ထပ္ျဖစ္ျပီး  အတြင္းဘုရားခန္းမၾကီး ၂ ခုပါရွိသည္ေအာက္ထပ္
ခန္းမမွ အတြင္း ဝဇီရာသနလလႅင္ေပၚတြင္ ေရႊသားဆင့္တုေတာ္တစ္ဆူရွိခဲ့ျပီး ေအဒီ ၅ရာစု
တြင္ မိစၦာလူမ်ိဳးမ်ားက ခိုးယူသြားၾကသည္ ယင္းေနာက္တြင္ ေက်ာက္ညိဳရုပ္ပြါးေတာ္တစ္ဆူကို
တင္၍ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသည္ ေအဒီ ၈-၉ရာစုေလာက္တြင္ တဖန္ေပ်ာက္ဆံုခဲ့ျပန္သည္ဤေနာက္
တြင္ မဟန္႔က ေက်ာက္ဆင့္တုေတာ္တစ္ဆူကိုတင္ေပးျပီး (စတူပါငယ္)တစ္ဆူကိုလည္း
(မဟာေဒဝလိဂၤ)အျဖစ္ ဘုရားရွင္၏ ေရွးေတာ္တြင္ ေနရာခ်ထာေပးခဲ့သည္ ၊လပ္လြတ္ေရးရျပီး
ေနာက္ အိႏၵိယအစိုးရလက္ထက္တြင္ ၄င္းကိုဖယ္ရွားေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းရွိခဲ့သည့္  တြင္း
ေပါက္ေနရာေလးကို ဟိႏၵဴမ်ားက ယေန႔ထိတိုင္လာေရာက္ပူေဇာ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။
ဘုရားရွင္သည္ ဤမဟာေဗာဓိပင္ေအာက္ ရတနာအတိျဖင့္ျပီးေသာ ပလႅင္ေတာ္ထက္တြင္
ေလာက(၃)ပါးသူတို႔ ႏွင့္ မနိုင္းအပ္ မနိုင္းထိုက္  မၾကံစည္ထိုက္ မၾကံစည္အပ္ေသာသဗၺညဳတ
ဥာဏ္ေတာ္ကိုရ၍ အနိုင္းမဲ့ အတုလ အတုမရွိသူျဖစ္ခဲ့ေလသည္၊ဘုရားအျဖစ္သို႔ေရာက္ေတာ္
မူခဲ့ေသာ ပလႅင္ေတာ္တြင္(၇)ရက္(၇)လီသီတင္းသ ံုစံပယ္ေတာ္မူခဲ့ေသာေၾကာင္းယင္းကိုပလႅ
က“သတၱာဟ”ဟူ၍လည္းေခၚၾကသည္ ။(ပထမ)သတၱာဟျဖစ္သည္ ။
မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္ၾကီး၏  အေရွ႔ ေျမာက္ေထာင့္ ၂၂၇ ေပကြာကုန္းျမင့္ေပၚတခုတြင္ ပင္မ
ေစတီေတာ္ၾကီးႏွင့္ ပံုစံတူ ေစတီငယ္တဆူရွိသည္ ဤေနရာမွေန၍ ဘုရားရွင္သည္ မမွိတ္
ေသာ မ်က္လံုးေတာ္ျဖင့္  ေဗာဓိပင္ ႏွင့္ ပလႅင္ေတာ္ကို တစိမ့္စိမ့္ရႈ႕ေတာ္မူခဲ့၍ ၄င္းေစတီငယ္
ကို(အနီမိတသတၱာဟ)ဟူ၍ေခၚၾကသည္(ဒုတိယသတၱဟ)ျဖစ္သည္။
ေစတီေတာ္ၾကီး၏ ေျမာက္ဘက္ ေဗာဓိပင္မွ ၅၈ ေပးအကြာ၌ ဘုရားရွင္ (၇)ရက္ပတ္လံုး စၾကံၤ
ၾကြေတာ္မူခဲ့ေသာေၾကင္း ၄င္းေနရာကို “စၾကၤရတနသတၱာဟ”ေခၚသည္ (တတိယ)သတၱာဟ
ျဖစ္သည္ ။
ေဗာဓိပင္မွ ေျမာက္ (အေနာက္ခပ္ယြန္းယြန္း)၁၅၃ ေပအကြာ၌ ဘုရားရွင္သည္ ပိဋကသံုးပံုကို
(၇)ရက္တိုင္တိုင္   အႏုလံု ပဋိလံု အစံုဆန္ေဝဖန္ေတာ္မူရာ ပ႒ာန္က်မ္ေတာ္ၾကီးသို႔ေရာက္တဲ့
အခါ ကိုယ္ေတာ္မွေရာင္ျခည္ေတာ္(၆)သြယ္ကြန္႔ျမဴးခဲ့သည္ ၄င္းေနရာကို“ရတနာဃရသတၱာ
ဟ”ေခၚသည္ ။(စတုတၳသတၱာဟ)ျဖစ္သည္ ။
ေစတီေတာ္ၾကီး၏ အေရွ႔မုခ္ ေလွကားအဆင္းတည့္တည့္၌ မာရ္နတ္မင္း၏သမီးေတာ္-တဏွာ
-ရတီ-ရဂါ သံုေယာက္တို႔ လာေရာက္ ျဖားေယာင္းမႈကို လ်စ္လွ်ဴရႈ႕၍(၇)ရက္တိုင္တိုင္သီတင္း
သံုးေတာ္မူခဲ့ေသာေနရာျဖစ္သည္ ၊ဤေနရာကို“အဇာပါလနိေျဂာဓသတၱာဟ”ဟူ၍ေခၚသည္ ၊
(ပဥၥမသတၱာဟ)ျဖစ္သည္ ။
ေစတီေတာ္မွေတာင္ဘက္ ၃၃၂ ေပအကြာ ေရကန္၏အနီးရွိ ေက်းပင္ရင္း၌ ဘုရားရွင္သီတင္း
သံုးေနေတာ္မူစဥ္ “ေပါကၡရဝႆ”အခါမဲ့မိုးရြာသျဖင့္ မုစလိႏၵာ နဂါးမင္းက ပါးပ်ဥ္းမိုး ပူေဇာ္မႈ
ကိုခံယူကာ(၇)ရက္တိုင္တိုင္သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့သည္ ၄င္းေနရာကို“မုစလိႏၵာသတၱာဟ”ဟု
ေခၚသည္ ။(ဆ႒မ)သတၱာဟျဖစ္သည္ ။
ေစတီေတာ္၏ အတြင္းမဟာရံတံတိုင္းႏွင့္ကပ္လ်က္ ယခင္က လင္းလြန္းပင္ရွိခဲ့သည္ ၊ယခုျမန္
မာနိုင္ငံ ဗိုလ္မႈၾကီးလွေအာင္ကစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာ အပင္ငယ္တစ္ပင္ရွိသည္ ၊ဤေနရာ၌လည္း ဘု
ရားရွင္ (၇)ရက္တိုင္တိုင္သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့၍“ရာဇာယတနသတၱဟာ”ေခၚသည္ ၊(သတၱမ
သတၱာဟ)ျဖစ္သည္။   ျငိမ္းခ်မ္ေရးရိပ္ျမံု(၈)သို႔------အရွင္ေရဝတ

ျငိိမ္းခ်မ္းေရးရိပ္ျမံဳ (၆)

                    ေျမျမတ္မဟာ
ယခုကမၻာ တဝွန္းလံုးကဆိုသလို မျပတ္လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ေနၾကေသာ“ ဗုဒၵဂယာ”သည္ဗုဒၵ
ဘာသာဝင္တို႔အတြက္ အထူးမြန္ျမတ္ေသာ အေရးပါေသာေနရာေတာ္ျဖစ္သည္၊ဘုရားရွင္
သဗၼညုတေရႊဥာဏ္ေတာ္ကိုရ၍ ေလာကသံုးပါး၌အနိုင္းမဲ့ အတုမဲ့အျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိေသာ
“ဒႆနိယ သံေဝဇနိယ”ေနရာေတာ္လည္းျဖစ္သည္ ၊ဘုရားပြင့္ေခတ္မတိုင္မီကဤေဒသတ
ဝိုက္ကို ဥရုေဝဠဟုေခၚတြင္ၾကျပီး ၊ဘုရားပြင့္ျပီးမွ “ေဗာဓိမ႑လ--သေမၼာဓိ-ေဗာဓိရုကၡမူ
စသည္ျဖင့္ ေခၚတြင္လာခဲ့ၾကသည္ (၁၃)ရာစုတြင္ ေဒသခံလူမ်ားက သူတို႔ကိုးကြယ္ေသာ
“ျဗဟၼာဂယာ”ေခၚ ဗိႆနိုးနတ္ကြန္ႏွင့္ ကြဲျပား ျခားနားေစရန္ “ဂယာ”ဟုေခၚတြင္သမုတ္ခဲ့
ၾကသည္ ။
ဘုရားရွင္ လက္ထက္က ေဗာဓိပင္မွာ ေပ ၁၀၀ မကျမင့္မားသည္ဟုဆိုၾကသည္ ၊ဘုရားအျဖစ္
သို႔ ေရာက္ရာအပင္ျဖစ္          ၍ ကေဗၼာဓိပင္ဟုလည္းေခၚၾကသည္ ၊ အေသာကမင္းၾကီးဗုဒၵဘာသာ
မျဖစ္ေသးတဲ့အခ်ိန္ ဂ်ိန္းဘာသာကို ကိုးကြယ္စဥ္တုန္းကတစ္ၾကိမ္ခုတ္လွဲခဲ့ျပီး ၊၄င္း၏ မိဖုရား
ကတစ္ၾကိမ္ခုတ္လွဲခဲ့ၾကသည္ ၊ေသာေသာ္ ၄င္း၏ အဓိ႒ာန္ျဖင့္ (၂)ၾကိမ္လုံးျပန္ေပါက္လာခဲ့
သည္ ၊ရန္သူမ်ားမဖ်က္ဆီးနိုင္ရန္လည္း ၁၀ ေပခန္႔ျမင့္ေသာ အုဌ္တံတိုင္း ကာရံေပးခဲ့သည္၊ထို႔
ေနာက္ ဘေဂါၤနယ္မွ ဟိႏၵူဴဘုရင္ သာသကၤ ခုတ္လွဲျပီး ေအဒီ ၆၁၀ ခန္႔တြင္ မာဂဓတိုင္းေမာရိ
ယမင္းဆက္ တစ္ပါးျဖစ္သည့္ ပုဏ္ဏဝမၼာက ထပ္မံစိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္ ၊၁၈၇၆ ခုတြင္ ေလဒဏ္
ေၾကာင္းအပင္ၾကီး လံုးဝျပိဳလဲသြားသျဖင့္ ၄င္းေနရာတြင္အဂၤလိပ္ေက်ာက္စာဝန္(cnningham)
ကစိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္ လက္ရွိအပင္ျဖစ္သည္ ။
မဟာေဗာဓိပင္ေအာက္မွ ပလ္လင္ေတာ္ကို ရတနာအတိျဖင့္ျပီးေသာေၾကာင့္“ဝဇီရာသန”ဟု
ေခၚသည္ ၊ကိေလသာမာရ္ရန္အားလံုးကိုေအာင္ျမင္ေတာ္မူရာျဖစ္ေသာၾကာင့္“အပရဇိတ”ဟု
လည္းေခၚၾကသည္ ၊ပလ္လင္ေတာ္ႏွင့္ကပ္ရပ္ မဟာေဗာဓိပုထိုးေတာ္မွာ ကမၻာ့အသပ္ပယ္ဆံုး
ႏွင့္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေစတီေတာ္ျဖစ္သည္ ၊ဤေစတီေတာ္ကို အေသာကမင္းၾကီးေဆာက္လုပ္
လွဴဒါန္းခဲ့ျပီး ၊တဖန္ ဗုဒၵဘာသာသို႔ကူးေျပာင္းလာေသာ ျဗဟၼဏတစ္ဦးက ေအဒီ ၆ ရာစုတြင္
ထပ္မံတိုးခ်ဲ့ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္ ၊ေအဒီ ၉၄၈ တြင္အမရေဒဝ ဆရာကေဆာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း
(မဟန္႔)ေက်ာက္စာ၌ေဖာ္ျပေသးသည္ ၊(မဟာေမဒင္)မူဆလင္မ်ားသိမ္းပိုက္သည့္ ၁၂ ရာစုထိ
ျမန္မာ ထိုင္း သိရိလကၤာ အိႏၵိယ ဗုဒၵဘာသာမ်ားက ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကသည္ ၊ေအဒီ
၃၃၀ တြင္ သီဟိုရ္ဘုရင္ ေမဃဝဏ္ဏက ဘုရားဝင္၏ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္ ယခုလက္ရွိ
သီဟိုရ္ေက်ာင္းေနရာေလာက္တြင္ သံဃာရာမ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့
သည္ ။
ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေအဒီ ၁၀၇၉ တြင္တစ္ၾကိမ္ ၊ရခိုင္မွ မင္းလက္်ာက ေအဒီ ၁၁၀၇ တြင္တစ္ၾကိမ္
ထပ္မံျပဳျပင္ မြမ္းမံခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပၾကသည္ ၊ေအဒီ ၁၀၀၀ႏွင့္ ၁၂၀၀ၾကားတြင္ ဓမၼရကၡိတမည္
ေသာ ရဟန္းေတာ္တပါးက မဟာေဗာဓိကို ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္ ၊ေအဒီ ၁၃ ရာစု(၁၂၉၈)ခန္႔
တြင္ မာဂဓတိုင္းကို မူဆလင္မ်ားကသိမ္းပိုက္သျဖင့္ အိႏၵိယ၌ သာသနာကြယ္ပခဲ့ရသည္ ၊ဗုဒၵဂ
ယာတခုလံုးအဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရျပီး ၊လြယ္လင့္တကူဖ်က္မရနိုင္ေသာ ေစတီေတာ္တစ္ဆူသာ
က်န္ရစ္ခဲ့သည္ ၊ ၁၆ ရာစုတြင္ ေဒလီရွိ ပသီ ဘုရင္က ဂယာေဒသ၌ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ
(မဟန္႔လလ္ဂီးရ္)အား မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္ႏွင့္ ဂယာရြာတို႔ကို ပိုင္ဆိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးခဲ့
သည္ ၊၁၈၁၁ ေအဒီတြင္ ျမန္မာျပည္မွ ဘိုးေတာ္ဘုရားက သတၱ႒ာန ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ တဖြဲ႔ေစ
လႊတ္ခဲ့သည္ ။
ဗိသုကာ ေဒါက္တာ ဘူခ်္နန္မိလ္တန္က ပ်က္ျပိုေနေသာ ဗုဒၵဂယာမဟာေဗာဓိေစတီေတာ္ၾကီး
ကိုေတြ႔ရွိေၾကာင္း ၁၈၃၂ တြင္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္ ၊၁၈၃၃ တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ မင္းၾကီးမဟာ
စည္သူနွင့္ အဖြဲ႔ ဘုရားဖူးေရာက္လာခဲ့ျပီး ၊ရခိုင္ဘုရင္ (မင္းလက္်ာ)၏ေက်ာက္စာကိုေတြ႔ရွိခဲ့
ၾကသည္ ၊မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္ကို ျပင္ဆင္ခြင့္နွင့္ ႏွစ္စဥ္ ဘုရားဖူးအဖြဲ့မ်ားလာေရာက္ခြင့္
ရရွိေရးအတြက္ ၁၈၇၅ တြင္ မင္းတုန္းမင္းမွ အိႏၵိယ ဘုရင္ခံထံသို႔ သမန္စာပို႔ခဲ့သည္ ၊ေရႊ ေငြ
စိန္ ျမ ေက်ာက္နီ ပုလဲ စုစုေပါင္းလံုးေရ ၅၄၁၁ ထိုစဥ္က အိႏၵိယ ရူပိေငြ(၆)သိန္းဘို႔မွ်ကိုလည္း
လွဴဒါန္းခဲ့ရာ အားလံုးနီးပါးကို မဟန္႔အဆက္ဆက္က သံုးျဖဳန္းလိုက္ၾကသည္ ။
၁၈၇၅ တြင္ျမန္မာနိုင္ငံ နိုင္ငံျခားေရးဌာနမွ မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္ျပင္ဆင္ခြင့္ႏွင့္ ေက်ာင္း
ေဆာက္လုပ္ခြင့္တို႔ပါဝင္ေသာ အခ်က္(၈)ခ်က္ကိုေတာင္းဆိုျပီး သိန္းေပါင္းမ်ားစြာအကုန္က်ခံ
၍ျပဳျပင္ခဲ့သည္ ၊ေသာေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေၾကာင္းအျပီးမသတ္နိုင္ခဲ့ေပ ၊၁၈၈၀
ျပည့္ႏွစ္တြင္ အလက္စႏၵားကင္နင္ဂဟမ္ႏွင့္ ပံုစံေပးအရာရွိ (joseph dariditch beglar)တို႔ကို
အိႏၵိယ အစိုးရကျပင္ဆင္ေစေၾကာင္း ေစတီေတာ္ ဝင္ဝ၌ ေက်ာက္စာေရးထိုးခဲ့သည္ ။ယခုဖူး
ေတြ႔ေနရေသာ မဟာေဗာဓိ တန္ေဆာင္ေတာ္၏ပံုမွာ မင္းတုန္းမင္းၾကီးႏွင့္ ထိုစဥ္က အိႏၵိယျဗိ
တိသွ် ေက်ာက္စာဝန္တို႔၏ လက္ရာအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္ ။
                        ျငိမ္းခ်မ္းေရးရိပ္ျမံဳ(၇)--သို႔------အရွင္ေရဝတ

ျငိိမ္းခ်မ္းေရးရိပ္ျမံဳ (၅)

                      ယခုပိပရဝါ ။
အမ်ိဳး(၄)ပါးထဲ ဘုရားရွင္သည္ သက်သာကီဝင္မ်ိဳးျဖစ္သည္ ၊ဘုရာရွင္၏ဇာတိခ်က္ေၾကြျမိဳ႔
ေတာ္မွာ ကပိလဝတ္ျဖစ္သည္ ဘုရားရွင္၏ ဘိုးေဘးမ်ားက ကပိလရေသ့၏ေက်ာင္းသင္ခန္း
ေနရာ၌တည္ထားခဲ့ေသာေၾကင့္ ကပိလဝတ္ျမိဳ႔ဟုေခၚသည္ ၊သက်ဆိုသည္မွာ မ်ိဳးသန္႔ ေသြး
သန္႔ေသာ လူမ်ိဳးစုျဖစ္သည္ ၊အဘယ့္ေၾကာင္းဆိုေသာ္-သူတို႔တြင္ ေမာင္ႏွမအရင္းခ်ာခ်င္းထီး
ျမားလက္ဆက္ျပီး အမ်ိဳးဂုဏ္ကိုထိမ္းသိမ္းၾကျခင္းေၾကာင္းျဖစ္သည္ ၊ဤထံုးတမ္းဓေလ့ကို ခမည့္ေတာ္ဥကၠာကရာဇ္မင္းၾကီးက“သက်ာဝတ ေဘာကုမာရာ”ဟုခ်ီးက်ဴးသည့္ ဦးဒါန္းစကား
ေၾကာင္း“သက်မ်ိဳး”ဟုေခၚတြင္လာခဲ့ၾကသည္ ။
ဤျမိဳ႔ေတာ္တြင္ ဘုရားရွင္သည္ အေလာင္းေတာ္ဘဝျဖင့္ အသက္ (၂၉)ႏွစ္ထိ ေနထိုင္ခဲ့သည္
ဘုရားျဖစ္ျပီးေနာက္ ျပန္လာခဲ့ျပီး မိဘေဆြမ်ိဳးတို႔အားေခ်ခ်ြတ္ကာ(၁၅)ဝါေျမာက္တြင္ျမိဳ႔၏အနီး
တြင္ ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္ထားေသာ နိေျဂာဓာရံုေက်ာင္းေတာ္၌ဝကပ္ေတာ္မႈခဲ့သည္၊ သက်
သာကီဝင္မ်ိဳးတို႔သည္ ဘုရားရွင္ပရိနိဗာန္ျပဳေတာ္မမႈမည္ ႏွစ္အနည္းငယ္အလိုတြင္ ဝိဋဋဴဘ
၏ မ်ိဳးျဖဳတ္လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္မ်ားစြာ ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ၾကရသည္ ၊က်န္ရစ္သူအခ်ိဳ႔
တို႔မွာေတာင္တန္းေဒသမ်ားသို႔ထြက္ေျပးခိုလႈံခဲ့ၾကျပီး။
ေမာရိယနဂရ(MARIYANAGARA)ျမို႔ကိုတည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုၾကသည္ ၊တရုတ္ရဟန္း
ေတာ္ (ဖာဟီယန္)ေလ့လာေရးေရာက္ခဲ့စဥ္က ဘုန္းၾကီးအခ်ိဳ႔ႏွင့္ လူဦးေရ (၂၀)ခန့္႔ကိုသာေတြ႔
ရွိခဲ့ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပထားသည္ ၊ျမိဳ႔ေတာ္ေဟာင္းေနရာတြင္ ေတာထေနျပီး  ၁၄/၁၅လီခန္႔က်ယ္
ဝန္သည္ဟုဆိုသည္ ၊သုေဒၵါဓနမင္းၾကီး၏ နန္းေတာ္ရာတြင္ ဘုရားေလာင္းႏွင္ ယင္း၏မည္
ေတာ္ မဟာမာယာေဒဝီမိဖုရားတို႔ ရုပ္ပံုတို႔ကို ထုလုပ္ထားရွိသည္ဟုလည္းေဖာ္ျပထားသည္ ၊
ယင္း ကပိလဝတ္ျမိဳ႔ေတာ္ကို၊
လက္ရွိ ပညာရွင္မ်ားက (၃)ေနရာသတ္မွတ္ထားၾကသည္ ၊၁။တိေလာ္ရာကုိ-တ္(Tilaurakot)
လုမၼနီမွအေနာက္ေျမာက္ခပ္ယြန္းယြန္း(၂၂)ကီလိုမီတာအကြာတြင္တည္ရွိသည ၊A.fuher
(ေအ ဖူဟာရ္)က ၁၈၉၆ ခုႏွစ္တြင္ေတြ႔ရွိျပီး ပညာရွင္အမ်ားစုက မျဖစ္နိုင္ေၾကင္း ကန္႔ကြက္ေန
ၾကသည့္ၾကားမွကပိလဝတ္ေနရာ ျမိဳ႔ေတာ္အျဖစ္ နီေပါလ္အစိုးရက တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳေၾက
ညာခဲ့သည္ ။
၂။နီဂလီဟာဝါ (Nigalihawa) ရြာ -တိေလာ္ရာကို-တ္မွ ေျမာက္ဘက္ ၆ ကီလိုမီတာ မဟိႏၵရာ
အေဝးေျပးလမ္မၾကီးမွေတာင္ဘက္ ၅ ကီလိုမီတာခန္႔အကြာတြင္ တည္ရွိေသာရြာျဖစ္သည္ ၊ရြာ
ျပင္ဘက္ရွိ ေရကန္၏ အေနာက္ဘက္ကန္ရိုးေပၚတြင္ႏွစ္ပိုင္းက်ိဳးေနေသာ အေသာကေက်ာက္
စာတိုင္ တစ္တိုင္ရွိသည္ ၊စာမွာ(ပိယဒႆီ)ေခၚအေသာက ဘုရင္ၾကီး နန္းတက္ျပီးေနာက္ (၁၄)ႏွစ္အၾကာတြင္ (ေကာနာဂမန)ဘုရားရွင္၏ ေမြးဖြားေတာ္မူရာအရပ္တြင္ တည္ထားခဲ့
ေသာ ေစတီငယ္တစ္ဆူကို ႏွစ္ၾကိမ္တိုင္တိုင္ တိုးခ်ဲ႔မြမ္းမံခဲ့သည္ဟုေရးသားပါရွိသည္ ၊အိႏၵိယ
ေၾကမံုက်မ္းၾကီး၌လည္း ဤေနရာကို ကပိလဝတ္ အမွန္ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း အခိုင္အမာဆိုထားၾက
သည္ ။
၃။ပိပÜရဝါ (piprahwa) အထက္ပါ ကပိလဝတ္ေနရာ-၁-၂- တို႔မွာနီေပါလ္နိုင္ငံဘက္တြင္တည္
ရွိျပီး  ပိပရဝါမွာ အိႏၵိယနိုင္ငံ Basti ခရိုင္အတြင္း၌ပါရွိသည္ ၊လုမၼနီမွ အေနက္ေတာင္ဘက္ (၁၃)ကီလိုမိတာ ကြာေဝးသည္ -၁၈၉၈ ခုနွစ္တြင္ ေက်ာက္စာဝန္ w.c.peppe က  ပိပရဝါ
ကုန္းမွ ၆၆၉ ကီလိုဂရမ္းေလးသည့္ ဧရာမေက်ာက္ ေသတၱာၾကီးတစ္လံုးကိုတူးေဖာ္ေတြ႔ရွိျပီး
အထဲတြင္ စာတမ္းေရးထိုးပါရွိေသာ ၁၅ စင္တီမီတာျမင့္သည့္ ေက်ာက္ေခ်ာေသတၱာငယ္တစ္
လံုးနွသင့္အတူ တျခားဖန္ေက်ာက္ေသတၱာငယ္ႏွင့္ ပစၥည္းအမ်ားျပားကိုလည္းရရွိခဲ့သည္ ၊အ
ဆိုပါစာတမ္းမွာ ။
“သုကိတိဘာနိတံသဘဂိနိကာနံသပုတၱဒါလာနံကၠယံ၊
သလက နိဓါေန ဗုဒၵႆဘဂဝေတ သာကိယာနံ ”ဟူ၍ျဖစ္သည္ ၊ေသတၱာထဲမွာ မီးသင္းထား
ေသာ အရိုးမ်ားမွာ သက်သုကိတိႏွင့္ ၄င္း၏ ညီအစ္ကိုေမာင္နွမမ်ား ဇနီးမယားမ်ားက ဌာပနာ
ထားခဲ့ၾကေသာ ဘုရားရွင္၏ ဓာတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ဖြင့္ဆိုၾကသည္ ၊
၁၉၇၁ ခု ဇႏၷဝါရီလတြင္  ပိပရဝါရြာ တူေဖာ္မႈကို ေကအမ္သီရိ ဝါစ္ တဝါ (k.m.srivastava)၏
ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ စတင္ခဲ့ရာ အေရွးဘက္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွ ေတြ႔ရွိရေသာ တံဆိပ္တံုးတခုတြင္
“ကပိလဝတၳဳ ဘိကၡဳ သံဃ”ဆိုသည့္ ပါဠိစကားလံုးပါရွိသည္ ။
ဤေက်ာင္း၏ ဒါယကာမွာ “ကနိသွ်က”ဘုရင္ျဖစ္သည္ ၊တျခားတံဆိပ္တံုးအမ်ားျပားတို႔ကို
လည္းဆက္တိုက္ရရွိခဲ့ၾကသည္ ၊တရုတ္ေလ့လာေရးရဟန္းေတာ္ ဟူယင္ဆင္ မွတ္တမ္း
တြင္လည္း လုမၼနီ  ကပိလဝတ္အကြာေဝး အတိုင္းတာမ်ားကိုေဖာ္ျပခဲ့ရာ ယင္းသည္ ယခု
ေတြ႔ရေသာ လုမၼနီ ကပိလဝတ္ အကြာေဝးႏွင့္လည္း မ်ားစြာကိုက္ညီလွ်က္ရွိသည္ ၊ဤအ
ခ်က္မ်ားက ပိပရဝါနွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အပ်က္စီးမ်ားမွာ ဘုရားရွင္၏ ဇာတိျမိဳ႔ေတာ္ေဟာင္္း
ေနရာ (ကပိလဝတ္)အမွန္ျဖစ္ေၾကာင့္ အၾကြင္းမဲ့ သက္ေသျပေနေပသည္ ။
         ျငိမ္းခ်မ္းေရးရိပ္ျမိဳ-----၆--သို႔-------

ျငိိမ္းခ်မ္းေရးရိပ္ျမံဳ (၄)

                  ေတာျခံဳၾကားမွ လုမၼနီ

ဘုရားရွင္အား သက်တို႔၏ နိုင္ငံ ကပိလဝတ္ဘက္ ျခမ္းရွိ လုမၼနီရြာတြင္(ဘီစီ-၆၂၃-ေမလ)
မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈ ကဆတုန္လျပည့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္ ၊ေရွ႔ေဟာင္းအဆို
မ်ားအရ ဘုရားရွင္သည္ ကပိလဝတ္မွေန၍ ေဒဝဒဟသို႔ၾကြေတာ္မူစဥ္ လုမၼနီသို႔ ဝင္ေရာက္
နားေတာ္မူျပီး ၊ေဒဝဒဟ သုတၱန္ကိုေဟာေတာ္မူခဲ့သည္ဟုဆိုၾကသည္။
လုမၼနီ ႏွင့္ ကပလဝတ္တို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေတာျခံုမ်ားေအာက္တြင္ ေပ်ာက္ဆံုး
ေနခဲ့ၾကရသည္ ၊ကံေကာင္းေသးသည္မွာ ဘီစီ ၂၅၀ တြင္ သီရိဓမၼေသာက မင္းၾကီး ဘုရားဖူး
ေရာက္ခဲ့ျပီး ေက်ာက္စာတိုင္ၾကီး တစ္တိုင္စိုက္ထူခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ ၊ေက်ာက္တိုင္သည္
လည္း အလြန္ၾကာေညာင္းမႈ အခ်ိန္၏ တိုက္စားမႈ အလိုမတူသူတို႔၏ ရိုက္ခ်ိဳးမႈတို႔ေၾကာင့္
တခ်ိဳ႔ တဝက္ ပ်က္စီးခဲ့ရေလသည္ ။
ထိုသို႔ က်ိဳးပ်က္ေနေသာ ေက်ာက္တိုင္ကို ကုသိနာရံု ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး  စျႏၵမဏိ ဘာဘာၾကီးမွ သံျပား သံတိုင္မ်ားျဖင့္ ကာရံေပးခဲ့သည္ ၊ေက်ာက္တိုင္မွာ လံုးပတ္(၉)ေပ
အျမင့္(၁၂)ေပ ျဖစ္ျပီး ၊တိုင္၏ထိပ္တြင္ ျမင္းရုပ္ပံု တစ္ခုစီမိုး၍ ပါရွိေၾကာင္း (တရုတ္ဘုရား
ဖူး ခရီးသည္) ဟူယင္ဆင္ ၏မွတ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားပါတယ္ ၊အေသာက မင္းၾကီးသည္
အိႏၵိယ အေနာက္ပိုင္း၌ေက်ာက္စာမ်ားကို ဘယ္မွ ညာ သို႔ေရးရေသာ ခေရာရႈတီ အကၡရာ
ျဖင့္ ေရးထိုးေလ့ရွိသည္ ။
ဤ ေက်ာက္တိုင္၌ကား ၄င္းေခတ္သံုး ျဗဟၼီ အကၡရာ ျဖင့္သာေရးထိုးခဲ့သည္၊အေသာက 
မင္းၾကီးသည္ ၊သူ၏နန္းသက္ (၂၀)ျပည့္ ႏွစ္မွာ ဤေနရာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ ၊လုမၼနီ 
ရြာကိုလည္း ဘုရားရွင္၏ ဇာတိခ်က္ေၾကြရြာျဖစ္သည့္အတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္္ေပးခဲ့သည္၊
အေသာက ေက်ာက္စာတိုင္မွ  ေတာက္ အေနာက္ခပ္ယြန္းယြန္းတြင္ ေရကန္ငယ္တကခုရွိ
သည္ ၄င္းေရကန္တြင္ အေလာင္းေတာ္အား ဖြားျမင္ျပီးေနာက္ မဟာမာယာေဒဝီမိဖုရား ေရ
ခ်ိဳးခဲ့သည္ဟူ၍ ေျပာဆိုၾကသည္။
၁၉၉၅-ခုဇူလိုင္ လတြင္-နီေပါ-ဂ်ပန္-အိႏၵိယ-ပါကိစၥတန္-သီရိလကၤာနိုင္တို႔မွ နိုင္ငံတကာ ေရွ႔
ေဟာင္း သုေတသီ ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ ရႊံ႔ျပ ရုပ္ၾကြ (TERRACOTTAOANEL)တစ္ခုကို လုမၼနီ၌
ေတြ႔ရွိ႔ ခဲ့ၾကသည္ ၊လက္ရာမွာ ဂႏၳာရအႏုပညာ ေခတ္ဟန္လႊမ္းေနေသာ္လည္(ဂုပÜတေခတ္)
(ေအဒီ-၄-မွ-၆-ရာစုအတြင္းက ထုလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္မည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ယူဆၾကသည္ ၊မင္း
ဝတ္တန္ဆာမ်ား အျပည့္စံု ဝတ္ဆင္ထားေသာ သိဒၵတၳမင္းသားႏွင့္ ယေသာဓရာေဒဝီတို႔သည္
ရာဇီေျႏၵအျပည့္ႏွင့္၊ နီးနီးကပ္ကပ္ထိုင္ေနပံုျဖစ္သည္။
ယေသာဓရာသည္ သားငယ္ ရာဟုလာကိုေပြ႔ခ်ီျပီး ႏို႔တိုက္ေနသည္၊ဤကို ပါကိစၥတန္ 
ပညာရွင္ ၊(Dr.SAIFUR REHMANDAR) မွ သိဒၵတၳမင္းသားသည္ ေတာ့ထြက္ေတာ့မည္ျဖစ္၍
ယေသာဓရာ မင္းသၼီးအိပ္ေပ်ာ္ခ်ိန္ကို ေစာင့္စားေနပံုျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္းမာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့
သည္ ၊ဤေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၉၉၅ ခုဒီဇင္ဘာလတြင္ နီေပါလ္ နိုင္ငံဝ န္ၾကီးခ်ုဳပ္ (SH
REESHERBAHADURDEUBA က လုမၼနီသည္ ဘုရားရွင္၏ ေမြးရပ္ေျမ  ဘူမိနႆန္ ေျမမွန္
ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ သို႔ ေၾကျငာခဲ့သည္ ။
၄င္း ရႊံ႔ျပား ရုပ္ၾကြကို ယခု လုမၼနီ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေဂါပကအဖြဲ႔မွ ထိမ္းသိမ္းထားသည္ ၊ေနာက္ထပ္
ေတြ႔ရွိခ်က္တစ္ရပ္မွာ လုမၼနီအနီးရွိ တိေလာ္ရာကုတ္ ႏွင့္ ရာမဂရမ္အၾကားတြင္ ဘုရားရွင္
လက္ထက္ေတာ္ ကတည္းကဟုယူဆရေသာ ၊ေရွ႔ေဟာင္းေက်ာင္းေတာ္ရာပ်က္မ်ား၊ေၾကး
ျပားမ်ားႏွင့္ စာပါ ေက်ာက္ျပားမ်ားေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ေဒသခံ လူတို႔ကလည္းေျပာၾကသည္၊ဤ
တူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းကို ယူနက္စကို (unesco)ႏွင့္ နီေပါလ္ေရွ႔ေဟာင္း သုေတသန ဌာနတို႔က
ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။
                                                    ျငိမ္းခ်မ္းေရးရိပ္ျမံု----၅--သို႔----


ျငိမ္းခ်မ္းေရးရိပ္ျမံဳ (၃)

                                             ဟိုတုန္းကမဇၥ်ိမ
ဗုဒၥ လက္ထက္ေတာ္အခါက ဇမၼဴဒီပ(ဇမ္ဗူဒိပ္)က်ြန္းမွာ ယေန႔အိႏၵိယနိုင္ငံပင္ျဖစ္ျပီး၊ မဇၥ်ိမေဒ
သဆိုသည္မွာ၊ အိႏၵိယ နိုင္ငံထဲမွ ဗီဟာျပည္+ယူပီျပည္တို႔ႏွင့္ ၊နီေပါနိုင္ငံတို႔ျဖစ္ၾကသည္၊ထို
အခ်ိန္က အိႏၵိယ တခုလံုးကို တိုင္းၾကီး(၁၆)တိုင္းအျဖစ္ ခြဲျခမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္၊ယင္းတို႔အ
ထဲမွ  မာဂဓတိုင္း ယခု ဗီဟာျပည္နယ္ႏွင့္ ေကာသလ တိုင္ ယခုယူပီျပည္နယ္တို႔မွာ ဗုဒၥဘာ
သာမ်ားအတြက္ အေရးအပါဆံုး အခ်က္အခ်ာေဒသမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ယခုအိႏၵိယ နိုင္ငံ၏ ျမိဳ႔ေတာ္ နယူးေဒလီတဝိုက္မွာ ထိုစဥ္က ကုရုတိုင္း၏ နယ္ပယ္ျဖစ္ခဲ့သည္၊
ယင္း၌ မဟာသတိပ႒ာန သုတ္ကိုေဟာေတာ္မူခဲ့သည္ ၊နိုင္ငံေရးအရမဟုတ္ေသာ္လည္း ယဥ္
ေက်းမႈ အတတ္ပညာႏွင့္ အစဥ္လာၾကီးမားမႈတို႔အရ ကာသိ တိုင္းဗာရာဏသီျမိဳ႔ေတာ္သည္
လည္း ထိပ္တန္းကရွိခဲ့ေပသည္ ၊ကာသိတိုင္းက ထုတ္လုပ္သည့္ ပိုးထည္ႏွင့္ ေရေမႊးတို႔မွာ အ
လြန္ပင္ နာမည္ၾကီးလွျပီး၊ဘုရားေလာင္း သဒၥတၳ မင္းသားသည္ပင္ ယင္းတို႔ကို သံုးစြဲခဲ့ဖူးသည္
အလြန္နာမည္ၾကီးခဲ့ပါ၏ ။
မာဂဓတိုင္း၏ ေျမာက္ဘက္ရွိ ဝိတ္ဇီတိုင္းမွာ လစၦဝီႏွင့္ ဝိေဒဟ လူမ်ိဳးမ်ားျပဌာန္းေသာ တိုင္း
ရင္းသား လူမ်ိဳးစုပါဝင္ေသာ စုေပါင္းအုပ္ခ်ိဳပ္သည့္ ဒီမိုကရစီ နိုင္ငံငယ္တခုျဖစ္ခဲ့သည္ ၊ျမိဳ႔
ေတာ္မွာ ေဝသာလီ ျဖစ္ျပီး ၊ မာဂဓတိုင္း ရာဇျဂိဳလ္ျပည္ရွင္ ဘုရင္ အဇာတသတ္၏ ရန္စက်ဴး
ေက်ာ္မႈကိုခံခဲံၾကရသည္၊ ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္ကာလက မာဂဓနိုင္ငံေတာ္အား မင္းဆက္
ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္လွ်က္ရွိျပီး ၊ထိုအထဲ ဘုရင္ဗိမၼိသာရ (ဘီ-စီ ၅၄၃ ၄၉၁)သည္လည္း အိႏၵိယ
တိုက္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အာဏာတန္ခိုး အၾကီးမားဆံုးထိပ္သီးဘုရင္ ၄ပါးအထဲ တပါးအပါဝင္
ျဖစ္ျပီး ၊အျခား ၃ ဦးမွာ ေကာသလတိုင္း၏အရွင္ ပေသဒနီေကာသလ၊ဝံသတိုင္း၏ အရွင္ ဥေတန၊ အဝႏၱိတိုင္း၏ အရွင္ ဘုရင္ ပိဇ္ေဇာတတို႔ျဖစ္ၾကသည္။
ဘုရားရွင္ ပရိနိဗာန္ျပဳေတာ္မူျပီး ေနာက္ပိုင္း အေသာက ဘုရင္သည္ မဇၹ်ိမ ေဒသတဝိုက္ရွိ
အထြဋ္ျမတ္ဆံုးေနရာေတာ္မ်ားတို႔အား ကမၻာက အာရံုစိုက္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့
သည္ ၊သို႔ရာတြင္ အရာရာသည္ ေရြ႔ လွ်ားတတ္ေသာ သေဘာအရ ဗုဒၥဘာသာသည္လည္း
မဇၨ်ိမေဒသကေရြ႔လွ်ားခဲ့ရသည္ ၊လံုးဝကြယ္ပေပ်ာက္ပ်က္တဲ့အထိ ျဖစ္ခဲရေလသည္၊ ထိုေခတ္
ထိုခါကတည္းက အေျမာ္ျမင္ၾကီးစြာျဖင္ သာသနာျပဳ အဖြဲ႔မ်ား ေစလႊတ္ျပီး တတ္နိုင္သေရြ႔ သာ
သနာေတာ္အား ျဖန္႔ၾကက္ခဲ့၍သာ ခုထိတိုင္ သာသနာ မကြယ္ပေသးျခင္းျဖစ္သည္ ၊ဤသာသ
နာျပဳလုပ္ငန္းမွာ အမွန္ပင္ အေရးပါလွေသာ လုပ္ငန္းလခည္းျဖစ္သည္။


မဇၥ်ိမေဒသအတြက္ အေရးၾကီးသလို  မိမိတို႔ တိုင္း နိုင္ငံ ျမိဳ႔ရြာအသီးသီးတို႔မွာလည္း စစ္
မွန္ေသာ သာသနာကို မယုတ္ေလွ်ာေအာင္ထိမ္းသိမ္းဖို႔၊ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ အထူးလိုအပ္ေပ
သည္၊ မဇၥ်ိမေဒသ ကိုေလ့လာေသာအခါ မိမိတို႔အတြက္ ေရွာင္စရာ၊ေဆာင္စရာမ်ားကို ယူ
တတ္ဖို႔ ၊လက္ရွိ အိႏၵိယ သာသနာအေၾကာင္းကို ထိေတြ႔သိရွိရေသာခါ ၊ျပက္ရည္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ
မျပဳပဲ ၊ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္ ၊အခန္းက႑မွ လက္တြဲပါဝင္နိုင္ေအာင္ ေစတ
နာ ထက္ထက္သန္သန္ရွိဖို႔လည္ လိုအပ္ေပသည္ ။
မိမိတို႔၏ ေရွ႔မွ သြားနင္းၾကေလျပီးေသာ ၊ဘိုးဘြားဘီဘင္တို႔၏ သညသနာေရး ဘာသာေရး
စိတ္ဓာတ္အေမြကို လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ၾကဖို႔လည္း လိုေပသည္ ၊ယင္းတို႔၏ သာသနာေတာ္
အေပၚထားခဲ့ေသာ စိတ္ဓာတ္ ၊စြမ္းစြမ္းတမံ အနစ္နာခံ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပံုမ်ားမွာဆက္ျပီး သာ
ဓုေခၚေနရအံဳ႔မည္ပင္ ၊သို႔ တိုင္ စံတင္ေလာက္စြာ၊ဂုဏ္ယူထိုက္စြာ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ လုပ္
ေဆာင္ခဲ့ပါလွ်က္ ၊ရြက္ပံုးသီး ဘဝျဖင့္ ေနခဲ့ၾကရသည့္ သာသနာ့ အာဇာနည္ မ်ားတို႔သည္
လည္း အေျမာက္အမ်ားပင္ ၊သမိုင္းတြင္ က်န္ရစ္သည့္ အထဲမွ အထူးထင္ရွားေသာ ပုဂ¾ဳလ္
အခ်ိဳ႔ကိုသာ သိသာနိုင္ၾကေပသည္ ။
ဘီစီ-၂၇၀-တြင္ ေမာရိယမင္းဆက္ တတိယေျမာက္ အျဖစ္ထီးနန္းကို ဆက္ခံသည့္ ဘုရင္
“အေသာက” သူသည္ လူထုသိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ေသေၾကပ်က္စီးၾကရေသာ ကာလိဂၤစစ္ပြဲ၏ အနိ႒ာ
ရံုမ်ားကို ျမင္ျပီး ၊သံေဝဂ တရားေတြႏွင့္ သာသနာေတာ္ သို႔ဝင္ေရယက္လာသူလည္းျဖစ္သည္၊
သာသနာေတာ္၏ အဆံုးမကိုခံယူျပီးေနာက္မွာေတာ့ ၊သူ၏နိုင္ငံေတာ္ကို ဗုဒ¨ တရားေတာ္ႏွင့္
အညီအုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည္၊ဘုရား သာသနာေတာ္ အရွည္တည္တံ့ျပန္႔ပြါးေရးအတြက္ျမိဳ႔ေတာ္
“ပတၱနား”တြင္ အေသာကာရံုေက်ာင္းကို ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္ ၊ထိုေက်ာင္း၌ပင္ တတိ
ယ သဂၤီတိ သဂၤါယနာတင္ပြဲကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္ ။
ဘုရားရွင္၏ ဓာတ္ေတာ္ ေမြေတာ္မ်ားကိုရွာေဖြခဲ့သည္ ၊ေရွ႔ေခတ္ ဓာတ္ေစတီေတာ္ -၈-ဆူ
အနက္ -၇-ဆူကိုဖြင့္လွစ္ျပီး ၊ေစတီေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ခြဲေဝေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းခဲ့
သည္ ၊၄င္းေစတီေတာ္ အမ်ားစုမွာ အိႏၵိယ နယ္တြင္မ်ားၾကသည္ ၊ဘီစီ ၂၆၀ တြင္ဗုဒ¨ဂယာသို႔
ဘုရားဖူးေရာက္ခဲ့ျပီး ၊ဘီစီ-၂၅၀-တြင္ လုမၼနီသို႔ေရာက္ခဲ့သည္ ၊သူ၏ နန္းသက္ ၃၈ ႏွစ္အတြငး္
ဘုရားရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးပါေသာေနရာေတာ္မ်ားကို အမွတ္သားအျဖစ္ ေက်ာက္
တိုင္ၾကီးမ်ား စိုက္ထူခဲ့သည္ ။
တခ်ိဳ႔မွာသူ၏ျမိဳ႔ေတာ္ ပတၱနားမွ လုမၼနီသို႔ ဘုရားဖူးခရီးစဥ္တေလွ်ာက္တြင္ လမ္းစဥ္အမွတ္
သားအျဖစ္ စိုက္ထူခဲ့သည္ ၊ေက်ာက္တိုင္မ်ား ထိပ္တြင္ ႏြားလားရုပ္ ၊ျခေသၤ့ရုပ္မ်ားပါရွိတတ္
ျပီး ၊အခ်ိဳ႔မွာ ျမင္း ဆင္မ်ားလည္းပါရွိတတ္သည္ ၊ယခုခါ အားလံုးနီးနီး က်ိဳးျပတ္ေနပါျပီ ၊သို႔
ေသာ္လည္း-၁၅-မီတာျမင့္ေသာ ေက်ာက္တိုင္မ်ားကို ေတြ႔ျမင္နိုင္ေသးသည္ ။
       
        ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရိပ္ျမံဳ -၄-သို႔--------အရွင္ေရဝတ

ျငိမ္းခ်မ္းေရးရိပ္ျမံဳ (၂)

                                         ဤခရီးနီးသလား
ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူျပီးေနာက္ အႏွစ္(၃၀၀)ရာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မရွိ မခ်င့္ ျပဳန္းတီးလုနီး
နီး ျဖစ္ေနေသာ သာသနိက အေဆာက္ဦးမ်ား ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေအာင္ ၾကည္ညိုဖြယ္
သပၸါယ္လွပလာေအာင္ ကနဦးစြမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ေနာက္ေတာ္ပါ ဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္အတူတကြ ေန
ရာေတာ္မ်ားအေရာက္ ကိုယ္တိုင္လွည့္လည္ျပီး ဖူးေမွ်ာ္ခဲ့သူ အိႏၵိယအင္ပါယာသခင္ ဘုရင္
“အေသာက”ျဖစ္သည္ ။
သူသည္ ဗုဒ¨ ဘာသာျဖစ္လာျပီးေနာက္ အထက္ပါ ေနရာေတာ္ျမတ္ ေလးရပ္ကိုဗဟိုရ္ျပဳ၍ တ
ျခားေနရာ မ်ာစြာတို႔မွာလည္း ေစတီပုထိုး ဘုရားေက်ာင္းကန္ စေသာ သာသနိကမွတ္တိုင္မ်ား
ကိုစိုက္ထူခဲ့ေလသည္၊ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤသာသနိကအေဆာက္ဦးမ်ားအား လံုျခံုထိမ္းသိမ္းမႈ
လည္းမရွိ ၊ထိုအခါ မလိုလားသူမ်ားက ျဖိဳဖ်က္ျခင္း ဖ်က္လိုဖ်က္စီးလုပ္ျခင္း ဗုဒၶ ၏အဆံုးမအား
လံုးကိုပင္ အၾကြင္းမရွိျဖစ္သြားေအာင္ (သို႔) ပိုင္းစိုးပိုင္နင္းလုပ္ျပီး က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္လိုမႈအ
ထိျပဳလာခဲ့ၾကေလသည္ ။
ဤအေျခေနဆိုးကာလသည္ ၊ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီျပီး ၾကာေညာင္းခဲ့သည္ႏွင့္အမွ် “ဗုဒၶ”၏ရုပ္
ၾကြင္းတို႔မွာ ေတာခ်ံဳမ်ားေအာက္တြင္၄င္း သူတို႔၏ ထိမ္းခ်ုဳပ္မႈ ဖ်က္ဆီးမႈ ေအာက္တြင္၄င္း အ
သြင္တမ်ိဳးျဖင့္၊မ်ိဳးဆက္ျပတ္မတတ္ခံလာခဲ့ရေပသည္ ၊သာသနိကအေဆာက္ဦးမ်ားတို႔အား
နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ထိပါးဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကျခင္းအတြက္ တာဝန္ေၾကြး (ဝါ)အကုသိုလ္အက်ိဳးဆက္ဟုဆို
ေကာင္းဆိုနိုင္မည့္အခ်က္မွာ၊(အိႏၵိယ)နိုင္ငံသည္ လပ္လြတ္ေသာ ဘဝတြင္ တာရွည္စြာမေန
လိုက္ၾကရဘဲ ၊တိုင္းတပါးတို႔၏ က်ြန္ဇာတ္သြင္းျခင္းကို ခံလိုက္ရေလသည္၊ရာစုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီျပီး
တိုင္ျပည္ကို မူဆလင္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ၾကျပီး၊
ေခတ္ကူးကာလတြင္ ျဗိတိသွ်ကုန္သည္မ်ား(အေရွ႔အိႏၵိယကုမၼဏီက)ယင္းတို႔၏ အာဏာစက္
ေအာက္သို႔ သြတ္သြင္းခဲ့ၾကျပန္ေလသည္၊ အိႏၵိယနိုင္ငံေတာ္အား ယင္းတို႔၏ အာဏာစက္
ေအာက္သို႔ သြတ္သြင္းၾကျပီးေနာက္ ၊မ်ားမၾကာမီမွာပင္ ဘုရင္အမ်ားစုႏွင့္ တျခားခ်မ္းသာသူ
မ်ားသည္ ၊ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ားကို ေျမေအာက္တြင္ သိုဝွက္ျမႈပ္နံထားခဲ့ၾကသည္၊ဘုရာ
အို ေက်ာင္းပ်က္ေနရာမ်ား၌ ျမႈပ္ထားၾကသည္ ၊
သို႔ ႏွင့္ရတနာေဇာကပ္ေနေသာ ျဗိတိသွ်တို႔သည္ ေနရာတိုင္းမွာ ေရႊ ေငြရလိုေဇာျဖင့္ စတင္
တူးျဖိဳၾကေတာ့သည္၊ဘယ္ေနရာမဆို တူးတိုင္း ျဖိဳတိုင္း “ျပံဳ႔ေတာ္မူဟန္ ဗုဒၶ ရုပ္ပြါးေတာ္တစ္
ဆူစီ”ေပၚေတာ္မူခဲ့သည္ခ်ည္းျဖစ္ေနသည္၊ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ၄င္းတို႔သည္ ဘုရားျဖိဳယင္းက
ဘုရားရိပ္ခိုသူမ်ားျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္
တူးေဖာ္မႈမ်ားအတြက္ ထိုစဥ္ကတာဝန္ယူရသူမွာ ျဗိတိသွ်ေက်ာက္စာဝန္ မအွာဆာ အလက္
စႏၵား ကန္နင္ဂဟန္ျဖစ္ျပီး ၊ယင္းသည္ ဗုဒၶေနရာေတာ္မ်ား အားလံုးေလာက္ကို တာဝန္ယူတူး
ေဖာ္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္ ၊ဗုဒၶဂယာတန္ေဆာင္ေတာ္ၾကီး ထက္အက္ကြဲ၍ျပိဳလုတဲတဲ ျဖစ္ေန
သည္ကို သိပÜံ နည္းက် ခိင္မာေအာင္လည္း ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္ ၊ထိုစဥ္က ေလမုန္တိုင္းေၾကာင့္
ျပိဳလဲသြားသည့္ ေရွ႔ေဟာင္း ေဗာဓိပင္ေနရာတြင္ ယခုျမင္ေတြ႔ေနရေသာ ေဗာဓိပင္ကိုအစား
ထိုး စိုက္ပ်ိဳးေပးခဲ့သည္ ။
သီဟိုရ္မွ အနာဂါရိကဓမၼပါလသည္ ဗုဓၵေနရာေတာ္မ်ား ဗုဒ¨ဘာသာတို႔လက္ထဲျပန္ေရာက္ရန္
ေသတပန္ သက္တဆံုး ဘဝကိုျမွပ္ႏွံ၍တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္ ၊ဤ အနာဂါရိကဓမၼပါလ၏ ၾကိဳးပန္း
မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ဗုဒ¨ဂယာေက်ာင္းေတာ္ ၊ပုထိုးေတာ္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊စီမံခန္းခြဲေရး အက္ဥပေဒေပၚေပါက္ခဲ့သည္ ၊ဘုရားေနရာေတာ္အမ်ားတု႔ကို တနည္းမဟုတ္တနည္းျဖင့္ ပတ္
သက္၍ လြတ္လပ္စြာလွည့္လည္ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ရခဲ့သည္၊ရာစုႏွစ္မ်ားႏွင္ခ်ီ၍ လူသူအေရာက္ေပါက္
မရွိ ေျခာက္ကပ္တိတ္ဆိတ္ေနခဲ့ေသာ ဤေနရာေတာ္မ်ား ျပန္လည္သက္ဝင္လာ၊စည္ကား
လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဘုရားရွင္၏ သစၥာဓမၼ တို႔မည္ေသာခါမွ တိန္ေကာ့သြားလိမည္မဟုတ္ဆိုတာကို တဖန္ေအာင္
လံလႊင့္ထူျခင္းလည္းျဖစ္သည္၊ဤေအာင္လံေတာ္ၾကီးကို ပိုမို လႈပ္ခတ္ေစနိုင္ျခင္းတို႔မွာ(၁၉
၅၆)ခုႏွစ္ လူေပါင္း-၂-သန္းခန႔ရွိေသာ အိႏၵိယ ဇာတ္နိလူထုၾကီးအားဦးေဆာင္၍ ဗုဒ¨ဘာသာအ
ျဖစ္ခံယူခဲ့ေသာ၊ေဒါက္တာ အမ္ေဘဒကာႏွင့္၊ယင္းအား ဗုဒ¨ဘာသာျဖစ္ေအာင္ သာသနာျပဳ
ေပးခဲ့ေသာ “ကုသိနာရံုဆရာေတာ္ၾကီးစျႏၵရမဏိ ဘာဘာၾကီး”၏ ေက်းဇူး ၊လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈတို႔
ေၾကာင့္ပင္ ။
အိႏၵိယ သာသနာ တေခတ္ဆန္း၍ ကမၻာမွ အံအားသင့္ခဲ့ရေသာ ပထမ“ဝိဇယဒႆမီ”ေခၚဤ
ျဖစ္၏ေနာက္ပိုင္းတြင္ကား ၊ဘုရားေနရာေတာ္မ်ားသည္ အေသာက၊ကနသွ် ၊ဟသွ်ာဝဒါန စေသာ သာသနာျပဳ ဘုရင္ၾကီးမ်ားလက္ထက္ေတာ္ကာလမ်ားႏွင့္မျခား တိုးတက္ျမိဳင္ဆိုင္
ေသာ ေခတ္ဆီသို႔ ဦးတည္နိုင္ခဲ့ေလသည္ ၊ျပည္တြင္း ျပည္ပ ႏွစ္ဌာလံုးမွ ဘုရားဖူးမ်ားစဥ္
ဆက္မျပတ္ ရွိခဲ့ -ရွိဆဲလည္းျဖစ္သည္ ။
ယင္းတို႔အသီးသီးႏွင့္ သက္ဆိုငိ္သည့္ ေက်ာင္းကန္ဘုရားပုထိုးမ်ားျဖင့္လည္း ပို၍ပင္ ၾကည္
ညိဳဖြယ္ဂုဏ္ကိုေဆာင္ျပီး ၊ဘာသာမတူ လူမ်ိဳးစုမ်ားကိုပင္ မလာလွ်င္မျဖစ္ေတာ့သည့္အေန
ထားျဖင့္ ညႈိ႔ယူဖမ္းစားထားနိုင္ေသာ အေျခေန သို႔ တက္လွမ္းနိုင္ခဲ့ပါျပီ ၊ဤ ခရီးမွာ မနီးသည့္
အျပင္ ၊ေဘးက်ံ အႏၱရာယ္တို႔လည္း ဝိုင္းအံုေန၏ ၊သို႔ေပသိ ဘုရားရွင္၏ အနိုင္းမဲ့ေသ ဂုဏ္တို႔
မွာ သည္ေန႔ထိတိုင္ အနိုင္းမဲ့ ေနဆဲပါ။

                 ျငိမ္းခ်မ္းေရးရိပ္ျမံဳ(၃) သို႔---------------အရွင္ေရဝတျငိမ္းခ်မ္းေရးရိပ္ျမံဳ (၁)

တိုင္းျပည္ နိုင္ငံအသီးသီးတို႔မွ ဘုရားဖူးလိုျခင္းတခုတည္းအတြက္ ၾကိဳးစားလာေရာက္သူတို႔
အား ၊လမ္းညြန္သူကေျပာျပသည့္ တိုက်ဥ္း ၊ရွည္ေဝး မေရရာနိုင္လွေေသာ ဗဟုသုတမွ်ျဖင့္၊
ဘုရားဖူးရာဝယ္ ၊နည္းမွန္လမ္းက် အေထာက့္ပံ့ရျပီဟုမည္ သို႔ မွ်ဆိုနိုင္မည္မဟုတ္၊ဘုရားဖူး
တစ္ဦး၏၊ အျမင့္မားဆံုး ပန္းတိုင္မွာ“နိဗၺာန္” ျဖစ္သည္။
“ဗုဒၶ”သည္ ပရိနိဗၺန္ စံဝင္ေတာ္မူခါနီး၌ ကိုယ္ေတယ္တိုင္ေပးေတာ္မူခဲ့သည့္ သာဓက မ်ားျဖင့္
ပင္ အထက္ပါ အခ်က္လက္တို႔ကို ခိုင္မာေစနိုင္သည္၊ ဗုဒၶ သည္ေဝသာလီမွ ကုသိနာရံု   သို႔
ေနာက္ဆံုးခရီးရွည္ၾကြလာခဲ့သည္၊တပည့္သားသံဃာေတာ္ အျခံရံမ်ားႏွင့္တကြ မလႅာ မင္းတို႔
၏ အင္ၾကင္းဥယာဥ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ၊ေျမာက္သို႔ ဦးေခါင္းေတာ္ျပဳလွ်က္၊ရွင္ အာနႏၵာအား
ဤသို႔ မိန္႔ေလသည္။
“အာနႏၵာ သဒၶါတရားရွိေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသာ အမ်ိဳးေကာင္းသၼီးတို႔အတြက္ လွည့္လည္အပ္၊
ဖူးေမွ်ာ္အပ္၊သံေဝဂယူအပ္ေသာေနရာေတာ္တို႔သည္ ၁။-ဗုဒၶ ဖြားျမင္ေတာ္မူရာ(လုမၺိနီ)၂။ဗုဒၶ
သေဗၺညူတဥာဏ္ေတာ္ကိုရေတာ္မူႈ၍ ဘုရားအျဖစ္သို႔ေရာက္ေတာ္မူရာ မဟာေဗာဓိ(ဗုဒၶု¨ဂယာ)
၃။ဗုဒၶ တရားဦးဓမၼေဟာေတာ္မူရာ(ဆာရနသ္) ၄။ဗုဒၶ ပရိနိဗၺန္စံေတာ္မူရာ(ကုသိနာရံု)တို႔ျဖစ္
ၾကသည္။
ဤသည္တို႔မွာ ေနရာေတာ္ျမတ္-၄-ရပ္(သံေဝဇနိယ)ေလးဌာနတို႔ျဖစ္သည္၊ ေနာင္အနာဂတ္ ကာလတြင္ သဒၶါတရားရွိေသာ ဘိကၡဴ ဘိကၡဴနီ ဥပသကာ ဦးပသကီ ဟူေသာ ပရိသတ္ ၄ပါး
တို႔သည္၊ဤအရပ္ဌာတုိ႔႔၌ ဘုရားရွင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္တကား၊ ဤအရပ္၌ သေဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္
ကိုရရွိခဲ့သည္တကား၊ ဤအရပ္၌ တရားဦး ဓမၼစက္ကိုေဟာၾကားခဲ့သည္တကား၊ဤအရပ္၌ပရိ
နိဗၺန္ ျပဳေတာ္မူခဲ့သည္တကားဟူ၍ ဖူးေမွ်ာ္လာၾကလိမည္။

“အာနနၵာ အၾကင္သူတို႔သည္ ဘုရားဖူးခရီးလွည့္လည္၍ ၾကည္ညိဳေသာစိတ္ျဖင့္ ေသလြန္ကုန္
၏ ၊ထိုသူတို႔သည္ ေသလြန္ျပီးေနာက္တြင္ နတ္ရြာသုကတိသို႔ လားေရာက္ရ ကုန္လတၱံ႕ဟုမိန္႔
ေတာ္မူ၏ ”၊ ဘုရားဖူး ထြက္ေတာ့မယ့္ လူတစ္ေယာက္သည္၊ခရီးမထြက္မီကတည္းက မိမိ၏
စိတ္ဓာတ္ကို ပလႊားျခင္း ၊ျပိုင္လိုျခင္း ၊ၾကြားလိုျခင္္း မရွိေစပဲ ၊ရိုးေျဖာင့္ေသာ-ျဖူစင္ေသာ-သန္႔
ရွင္းေသာ-သိမ္ေမြ႔ေသာ-ယာဥ္ေက်းေသာ-ျမင့္ျမတ္ေသာ-စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေပးရပါ
မည္ (ပုဗၸေစတနာပါ) ။


တစ္သက္တခါဆိုသလို ဘုရားဖူးလိုတဲ့ တခုတည္းေသာဦးတည္ခ်က္ျဖငထြက္လာခဲ့သည့္ခရီး
မွာ ေျခတစ္လွမ္း တစ္သန္းဆိုလည္းမမွားနိုင္ေလာက္ေသာ အထြဋ္ျမတ္ဆံုး နိဗၺာန္ခရီးပါ၊သို႔
တိုင္ လူတိုင္းအတြက္ ျဖစ္နိုင္ဖို႔ကားမေသခ်ာ၊အေၾကာင္းမွာ ဘုရားဖူးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဦးဇင္းတို႔
ခဏခဏေတြ႔ျမင္ေနရလို႔ပါ ၊အဖြဲ႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဦးစားေပးလုပ္တာက ေဈးဝယ္တာ ၊ေဗာ
ဓိရြက္ေကာက္တာ ၊ေရကန္မွာ ငါးၾကည့္တာ ၊စကားမ်ားတာေတြကိုပဲ ဦးစားေပးၾကတယ္ ၊ဒီလို
ပံု ဒီလိုႏွလံုးသြင္းမႈႏွင့္ ၊သူတို႔ေတြအတြက္ အပါယ္တံခါး ပိတ္မွာတဲ့လား ၊ေငြကုန္ လူပန္းျဖစ္ဖို႔
သာမ်ားတယ္ ။
အဲလိုမျဖစ္ေစခ်င္ဘူး ၊ဘုရားဖူးလွည့္လည္စဥ္းကာလ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္လည္းဘယ္
လိုအေျခေနမ်ိဳးပဲ ၾကံုၾကံု အေကာင္းဆံုး စံတင္ ဘုရာဖူး ဦပသကာ ဦးပါသိကာမတို႔ျဖစ္ဖို႔ စိတ္
ရွည္သည္းခံျခင္း ၊သတိ ပညာ ေမတၱာ ေရွ႔ေျပးျဖင့္ ၊ျမင္တတ္ ၾကားတတ္ သိမွတ္ခံစားတတ္
ေသာ ေလ)။
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ပုဗၺႏွင့္ မူစေစတနာမ်ား အထေျမာက္ခဲ့ပါက ဘုရားဖူး ခရီမွ အိမ္ျပန္
ေရာက္ေသာ္လည္း ေတြ႔ၾကံုခဲ့ရေသာ ဘုရားရွင္၏ ပံုရိပ္မ်ားကို အမွတ္ရေနမယ္ အမွတ္ရတိုင္း
သံေဝဂေတြ ဆင့္ပြါးေနမယ္ ၊ဆိုလွ်င္ ဘုရားတစ္ေခါက္ထပ္ျပီး ထြက္ရသကဲ့သို႔ ကုသိုလ္တရား
မ်ားမွာတိုးသထက္တိုးေနမွာဧကန္မုခ်ပါ ၊ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔၏ သြားရာ ဂတိေရွ႔ေျပးနိမိတ္မ်ားသည္ ၊
ေကာင္းေသာ ျမင့္ေသာ သိုက္ျမံဳ တခုျဖစ္ေနမည္မွာ ေျမၾကီး လက္ခတ္မလြဲပါ၊
(အပရေစတနာ)


ဤစာပိုဒ္ကို  မဈၨိမေၾကမံု ေဒါက္တာနေနၵာဘာသ(ကာလကတၱား)စာအုပ္မွ ေကာင္းရာနိုးနိုးအ
ခ်ိဳ႔ကို ထုတ္ႏႈပ္ျပီး ဦးဇင္း ၏ ေလ့လာသိရွိမႈ အခ်ိဳ႔တို႔ႏွင္ ေရာေႏွာ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ဆက္
၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရိပ္ျမံဳ(၂-၃-၄-၅-၆-၇)စသည္မ်ားကိုလည္း သာသနာေတာ္၏ သမိုင္းအစနမ်ား
ႏွင့္ တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ 
                                                                                        အရွင္ေရဝတ

အသိေပးႏႈိးေဆာ္လႊာ...

 ဗုဒၶဘာသာဝင္သူေတာ္စဥ္အေပါင္းတို႕ခဗ်ာ.....
  ရုရွားသာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ အရွင္ေ၀ဠဳရိယ (သာသနဓဇဓမၼာစရိယ၊ ဘီ-ေအ)၏ ေမာ္စကိုျမိဳ႕ ဓမၼခရီးစဥ္တြင္ (MUCTR) တကၠသိုလ္တြင္(၁၉-၈-၂၀၁၁)ေန႕ည ႏွင္႕(၂၁-၈-၂၀၁၁)ရက္ေန႕တြင္ တရားဓမၼမ်ားခ်ီးျမွင္႕မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕မိမိတို႕ေစတနာသဒၶါတတ္ႏိုင္သမွ်တစ္ဦးခ်င္ျဖစ္ေစ၊စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ
လွဴဒါန္း ႏိုင္ပါေၾကာင္း နိဗၺာန္အက်ိဳးေမွ်ာ္ကာ အသိေပးႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။။။။
             ကိုယ္စိတ္ႏွျဖာက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။ (မင္းလွသားေလး)                                                              

ရုရွားသာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ အရွင္ေ၀ဠဳရိယ (သာသနဓဇဓမၼာစရိယ၊ ဘီ-ေအ)၏ ေထရုပတၱိအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရုရွားသာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ အရွင္ေ၀ဠဳရိယ (သာသနဓဇဓမၼာစရိယ၊ ဘီ-ေအ)၏ ေထရုပတၱိအက်ဥ္းခ်ဳပ္ -

၁။   အရွင္ေဝဠဳရိယ ေလာင္းလ်ာကုိ  စစ္ကုိင္းတုိင္း၊  ေရႊဘုိခရုိင္၊   ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္၊     ပိတ္ခ်င္းေတာရြာ ဦးခ်မ္းပုိ+ေဒၚျမၾကင္ တုိ႕မွ ၁၉၇၄-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၆)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႕တြင္ ဖြားျမင္ပါသည္။

၂။    ၁၉၈၇-ခုႏွစ္ အသက္(၁၂)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ရွင္သာမေဏအျဖစ္သုိ႕ေရာက္ရွိပါသည္။

၃။    ၁၉၉၅-ခုႏွစ္ အသက္(၂၀)အရြယ္တြင္ ျမင့္ျမတ္ေသာရဟန္းအျဖစ္သုိ႕ေရာက္ပါသည္။
၄။   ၁၉၉၅-ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရပထမႀကီးတန္း၊ ၂၀၀၀-ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ဓမၼာစရိယ စာေမးပြဲကုိ ေအာင္ျမင္၍ `သာသနဓဇဓမၼာစရိယ´ ဘြဲ႕၊ ၂၀၀၀-ျပည့္ႏွစ္တြင္ အစုိးရနိကာယ္ `၀ိနယ၀ိဒူ´ဘြဲ႕၊ ၁၉၉၈-ခုႏွစ္တြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ ၾကခတ္၀ိုင္းေက်ာင္းတုိက္ `ဂဏ၀ါစကပရိယတၱိဓမၼာစရိယ´ဘြဲ႕၊ ၁၉၉၉-ခုႏွစ္တြင္ `ပရိယတၱိသာသနကၤုရဓမၼာစရိယ´ ဘြဲ႕၊   ၂၀၀၅-ခုႏွစ္တြင္  ရန္ကုန္တုိင္း၊ တာေမြၿမဳိ႕နယ္၊ နတ္ေခ်ာင္းရပ္၊ မဟာသႏိၱသုခဗုဒၶသာသနာ ၿပဳေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွ`ဗုဒၶဓမၼဒီပလုိမာ´ဘြဲ႕၊         ၂၀၀၇-ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသုိလ္မွ `B.A(Buddha Dhamma)´ဘြဲ႕မ်ားကိုရရွိခဲ႕ပါသည္။ ၊ ၂၀၀၉-ခုႏွစ္တြင္  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာျပဳ တကၠသုိလ္မွာဘဲ  ဆက္လက္၍ ‘M.A(Buddha Dhamma)’၊ ဘြဲ႕အတြက္  တက္ေရာက္ခဲ႕သည္၊ သို႕ေသာ္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ရုရွားႏိုင္ငံသို႕ သာသနာျပဳခရီး ၾကြေရာက္ရသျဖင္႕  Master ဘြဲ႕အတြက္ ရပ္နားခြင္႕ တင္ထားခဲ႕သည္.။   အျခားစားေမးပြဲမ်ားအေနျဖင္႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မဟာစည္ ဗုဒၶသာသနာျပဳ သင္တန္းေက်ာင္းမွ ’International Mahasi Meditation Teachership’ စာေမးပြဲကုိ ေအာင္ၿမင္ခဲ့သည္။
၅။    ၁၉၉၇-ခုမွ ၂၀၀၁-ခုႏွစ္ထိ ပဲခူးတုိင္း၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ သိရီမဂၤလာ ၾကခတ္၀ိုင္းေက်ာင္းတုိက္၊ အမတရသ ေက်ာင္းေဆာင္ ေက်ာင္းဘုန္းႀကီးအျဖစ္၄င္း၊ ဂဏ၀ါစကစာခ်ဘုန္းႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါသည္။
၆။    ၂၀၀၂-ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာႀကီးသုိ႕ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ထုိမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဟာစည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ အဂၤလိပ္စာကုိ စတင္ေလ့လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၇-ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉-ထိ ထုိမဟာစည္ျပည္ပသာသနာျပဳ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ပင္ သင္တန္းဆရာအျဖစ္ သင္တန္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအား အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။
၇။    ၂၀၀၈-ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာစည္ သာသနာ့ရိပ္သာႀကီးတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားေယာဂီ မ်ားအတြက္  အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္တာ၀န္ကုိ နာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
၈။    ယခုအခါ ဆရာေတာ္သည္ ရုရွား ဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ၊ စိ္န္႕ပီတာစဘတ္ၿမိဳ႕၊ အဘိဓမၼဗုဒၶ၀ိဟာရ ေက်ာင္းေတာ္ Dom 182 , Ulitza Dshnaya  Posyolok  Gorelovo တြင္    သီတင္း သုံးေနထုိင္လွ်က္  စစ္မွန္ေသာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ႏွင့္အညီ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာေတာ္အတြက္ အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း ၀ိပႆနာ တရားေတာ္မ်ားကုိ ေဟာၾကား ျပသျခင္း၊ ၾကာသပေတးေန႔တုိင္း ဗုဒၶဘာသာသင္တန္း ပုိ႔ခ်ေပးျခင္းစေသာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

| |