လျမတ္ကဆုန္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ


ကဆုန္လျပည့္ေန႕သည္ ဗုဒၶေန႕ျဖစ္သည္ ။ ထုိေန႕သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၅၅ ခုနစ္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ -ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ေန႕၌ ဗုဒၶျမတ္စြာ ဘုရား ပြင့္ေတာ္မူေသာေန႕ျဖစ္သည္။  ထုိေန႕ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူသည္ကုိ အာရုံျပဳၿပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္ မ်ားအားလံုးသည္ ဘုရားပြင့္ေတာ္မူရာ ပရိေဘာဂေစတီျဖစ္ေတာ္မူေသာ ေဗာဓိေညာင္ပင္ကုိ ေရသြန္းေလာင္း ပူေဇာ္ၾကျခင္းျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။  ထုိသုိ႕ ပူေဇာ္ ေရေလာင္းျခင္းျပဳလုပ္ၾကရာမွ ေညာင္ေရသြန္း ပြဲေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ကဆုန္လျပည့္ေန႕ကုိ ေညာင္ေရသြန္း ပြဲေတာ္ေန႕ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည့္ အျပင္ ထုိေန႕ကုိ ေန႕ထူးေန႕ျမတ္ ဗုဒၶေန႕ အျဖစ္လည္း ေခၚၾကသည္။ ေန႕ထူးေန႕ျမတ္ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းမွာ … ကဆုန္လျပည့္သည္…
၁။ ဘုရားအေလာင္း သုေမဓာရွင္ရေသ့သည္ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား ေျခေတာ္ရင္း၌ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ခံယူေတာ္မူေသာေန႕သည္ ကဆုန္လျပည့္ေန႕ျဖစ္သည္။
၂။ ျမတ္စြာဘုရား ဖြားျမင္ေတာ္မူေသာ ေန႕သည္လည္း ကဆုန္လျပည့္ေန႕ျဖစ္သည္။
၃။ ဘုရားအျဖစ္သုိ႕ ေရာက္ေတာ္ မူေသာ(ပြင့္ေတာ္မူေသာ)ေန႕သည္လည္း ကဆုန္လျပည့္ေန႕ျဖစ္သည္။
၄။ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဗုဒၶဝင္ အက်ဥ္းကုိ ေဟာေတာ္မူေသာ ေန႕သည္လည္း ကဆုန္လျပည့္ေန႕ျဖစ္သည္။
၅။ ထုိေနာက္ ေနာက္ဆံုး ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံဝင္ေတာ္မူေသာေန႕ သည္လည္း ဒီေန႕ ကဆုန္လျပည့္ အဂၤါေန႕ ျဖစ္ေတာ္မူေလသည္။
ထုိသုိ႕ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ၏ ေန႕ထူးေန႕ျမတ္ျဖစ္သည့္ ကဆုန္လျပည့္ဗုဒၶေန႕ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ဗုဒၶဝင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ႏွင့္ ေရးသား ေဖာ္ျပလုိက္ရပါသည္။

ဗုဒၶဝင္အက်ဥ္းခ်ဳပ္
၁။ ေဂါတမ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဤဘဒၵကမၻာမွ ျပန္၍ ေရတြက္သည္ရွိေသာ္ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းထက္၌ သုေမဓာရေသ့ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။
၂။ သုေမဓာရွင္ရေသ့သည္ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား ေျခေတာ္ရင္း၌ ကုိယ္ေတာ္တစ္ဦးတည္း နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ ရယူႏုိင္ေသာ္လည္း ၾသဃေလးျဖာ သံသရာ၌ နစ္မြန္းေမ်ာပါကုန္ေသာ ေဝေနယ်သတၱဝါအေပါင္းတုိ႕ကုိ သနားၾကင္နာေတာ္မူလွသျဖင့္ ယူေတာ္မမူခဲ့ေပ။
၃။ သုေမဓာရွင္ရေသ့ဘဝမွ ေဝႆႏၱရာမင္း ဘဝတုိင္ေအာင္ မေရမတြက္ႏုိင္ေသာ ဘဝမ်ားစြာတုိ႕၌-
            (၁) ေရႊ၊ ေငြ၊ ဆင္၊ ျမင္း အစရွိသည္ကို လွဴျခင္း ဒါနပါရမီ၊
            (၂) ေျခ၊ လက္၊ နား၊ ႏွာေခါင္း အစရွိသည္ကုိ လွဴျခင္း ဒါနဥပပါရမီ ၊
            (၃) ကုိယ့္အသက္ကုိ လွဴျခင္း ဒါနပရမတၱပါရမီ ၊
၄။ ထုိ႕အျပင္ အလြန္ စြန္႕ႏုိင္ခဲစြာေသာ -
            (၁) ပေဒသရာဇ္၊ ဧကရာဇ္၊ စၾကာမင္းတုိ႕၏စည္းစိမ္ဥစၥာ ရတနာကို စြန္႕ျခင္း ဓနပရိစၥာဂ၊
            (၂)သားသမီးကုိ စြန္႕ျခင္း ပုတၱပရိစၥာဂ၊
            (၃) မယားကုိ စြန္႕ျခင္း ဘရိယပရိစၥာဂ၊
            (၄) ေျခ၊ လက္၊ နား၊ ႏွာေခါင္း အစရွိသည့္ အဂၤါႀကီးငယ္ကုိ စြန္႕ျခင္း အဂၤပရိစၥာဂ၊
            (၅) ကုိယ့္အသက္ကုိ စြန္႕ျခင္း ဇီဝိတပရိစၥာဂ
ဟု ဆုိအပ္ေသာ စြန္႕ျခင္းႀကီး ငါးပါးကုိ ျဖည့္စြန္႕ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
၅။ ဤသုိ႕ ဘဝမ်ားစြာ သံသရာကာလပတ္လံုး ပါရမီေတာ္တုိ႕ကုိ ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ တုသိတာ နတ္ျပည္၌ ေသတေကတုမည္ေသာ နတ္သား ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ နတ္သားျဖစ္စဥ္ စၾကဝဠာတုိက္တစ္ေသာင္းမွ နတ္၊ ျဗဟၼာ အေပါင္းတုိ႕က ``ဘုရားျဖစ္ခ်ိန္ တန္ပါၿပီ၊ လူ႕ျပည္သုိ႕ ဆင္း၍ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူပါ`` ဟု ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကုိ ေတာင္းပန္ေလသည္။
၆။ သုိ႕ျဖစ္၍ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ေသတေကတုနတ္သားသည္ -
            (၁) ကာလ=ဘုရားျဖစ္ရာ အခ်ိန္ကာလ၊
            (၂) ဒီပ=ဘုရားျဖစ္ရာ ကၽြန္းအရပ္၊
            (၃) ေဒသ=ဘုရားျဖစ္ရာ အရပ္ေဒသ၊
            (၄) ကုလ=ဘုရားျဖစ္ရာ အမ်ဳိးအႏြယ္၊
            (၅) မတုအာယုပရိေစၦဒ=ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ မယ္ေတာ္ျဖစ္မည့္သူ၏ သက္တမ္းအပုိင္းအျခား
ဟူေသာ ၾကည့္ျခင္းႀကီး ငါးပါးတုိ႕ကုိ ၾကည့္ရွဳ႕ေတာ္မူေလသည္။
၇။ ယင္းသုိ႕ ၾကည့္ရွဳ႕ေတာ္မူၿပီးနတ္အျဖစ္မွ စုေတကာ မဟာသကၠရာဇ္  ၆၇-ခု၊ ဝါဆုိလျပည့္ ၾကာသာပေတးေန႕၌ ကပိလဝတ္ျပည့္ရွင္ ဘုရင္သုေဒၶါဒနမင္းႀကီး၏ ေတာင္ညာေဒဝီမိဖုရားႀကီး မယ္ေတာ္မာယာဝမ္း၌ ပဋိသေႏၶ တည္ေနေလသည္။
၈။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈-ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ ေသာၾကာေန႕ဝယ္ ေဒဝဒဟျပည္ႏွင့္ ကပိလဝတ္ျပည္၏ အၾကားရွိ လုမၺိနီသာေမာ အင္ၾကင္းေတာ၌ မယ္ေတာ္မာယာဝမ္းမွ မီးရွဴးသန္႕စင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူေလသည္။
၉။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ၁၆-ႏွစ္အရြယ္ ေရာက္ေသာအခါ ယေသာ္ဓရာ မင္းသမီးႏွင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္၍ မင္းစည္းစိမ္ကုိ ခံစားေလသည္။
၁၀။ ၂၉-ႏွစ္အရြယ္ ေရာက္ေသာအခါ သူအုိ၊ သူနာ၊ သူေသ၊ ရဟန္း ဟူေသာ နိမိတ္ႀကီးေလးပါးကုိ ျမင္ေတာ္မူသျဖင့္ ေတာထြက္၍ ရဟန္းျပဳေလသည္။
၁၁။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ အလြန္ျပဳႏုိင္ခဲေသာဒုကၠရစရိယာအက်င့္ကုိ ရဟန္းအျဖစ္ႏွင့္ ၆-ႏွစ္ပတ္လံုး က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
၁၂။ ထုိ႕ေနာက္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ သုဇာတာမည္ေသာ သူေဌးသမီး လွဴဒါန္းအပ္ေသာ ႏို႕ဃနာဆြမ္းကုိ အဇပါလေညာင္ပင္ရင္း၌ အလွဴခံ ဘုဥ္းေပးၿပီး မဟာေဗာဓိပင္သုိ႕ ၾကြသြားေတာ္မူေလသည္။
၁၃။ သုဒၶိယငစင္ ျမက္ထမ္းသမား(ျမက္ရိတ္လုလင္)သည္ မဟာေဗာဓိပင္သုိ႕ ၾကြလာေသာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္အား ျမက္ရွစ္ဆုပ္ကုိ လွဴဒါန္းေလသည္။
၁၄။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ သုဒၶိယငစင္ လွဴဒါန္းအပ္ေသာ ျမက္ရွစ္ဆုပ္ကုိ ၾကဲျဖန္႕လုိက္ေသာအခါ ထုိခဏဝယ္ ျမက္ရွစ္ဆုပ္သည္ မဟာေဗာဓိပင္ရင္း၌ အပရာဇိတပလႅင္ ျဖစ္လာေလသည္။ (ထုိျမက္တုိ႕သည္ ျမက္ရိပ္အသြင္သဏၭန္ျဖင့္ မတည္ၾကကုန္)။
၁၅။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ထုိပလႅင္ထက္၌ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြ ေနေတာ္မူစဥ္ ေနမဝင္မီ ေဒဝပုတၱမာရ္ (မာရ္နတ္ရန္)ကုိ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူ၍ ညဥ့္ဦးယာမ္၌ ေရွးက ေနခဲ့(ျဖစ္ခဲ့)ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကုိ ေအာက္ေမ့တက္သိတက္ေသာ ``ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိဉာဏ္``ကုိ ရေတာ္မူေလသည္။ သန္းေခါင္ယံ၌ နတ္တုိ႕၏ မ်က္စိႏွင့္တူေသာ စုေတခါနီးေသာ သတၱဝါ စသည္တုိ႕ကုိ ျမင္တက္ေသာ ``ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္`` ကုိ ရေတာ္မူေလသည္။
မုိးေသာက္ယံ၌ အာသေဝါတရား ေလးပါးတုိ႕၏ ကုန္ျခင္းကုိ ျပဳတက္ေသာ ``အသဝကၡယဉာဏ္``ကုိ ရေတာ္မူ၍ သက္ေတာ္(၃၅)ႏွစ္အရြယ္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၂-ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶဟူးေန႕ မုိးေသာက္ယံအခ်ိန္ဝယ္ ေလာကသံုးပါးတြင္ အတုမရွိေသာ သဗၺညဴဘုရားအျဖစ္သုိ႕ ေရာက္ေတာ္မူေလသည္။
၁၆။ သံုးလူ႕သခင္ သဗၺညဴဘုရားရွင္သည္ ၄၅-ဝါ ကာလပတ္လံုး ေဝေနယ်သတၱဝါတုိ႕အား ဓမၼစၾကာ စသည့္တရားတုိ႕ကို ေဟာျပေတာ္မူကာ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ သတၱဝါတုိ႕၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ  ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
၁၇။  ၄၅-ဝါ ကာပတ္လံုး သတၱဝါတုိ႕၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ မနားမေန ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ေသာ သဗၺညဴဘုရားရွင္သည္ သက္ေတာ္ (၈၀)အရြယ္ ေရာက္ေသာအခါ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈-ခု ကဆုန္လျပည့္ အဂၤါေန႕ဝယ္ ကုသိနာရုံျပည္ မလႅာမင္းတုိ႕၏ ဥယ်ာဥ္၌ ပရိနိဗၺာန္ စံဝင္ေတာ္မူေလသည္။

ဤကား မဟာဗုဒၶဝင္ ၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႕သည္ ၊  အဂၤါေန႕ျဖစ္သည့္ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ စံဝင္ေတာ္မူေသာ အဂၤါေန႕ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေသာ ေန႕ျဖစ္ေလသည္။ ဒီေန႕ ဒီရက္တြင္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္အားလံုးတုိ႕သည္ မဟာေဗာဓိေညာင္ပင္ရင္း၌ ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္မ်ားကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး က်င္းပၾကျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္ မ်ားသုိ႕ သြားေရာက္၍ ဘုရားလွည့္လည္ ဖူးေျမာ္ၾကျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကၿပီး ကုသုိလ္ယူ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပလုိက္ရေပသည္။
မွတ္ခ်က္။  ။ဗုဒၶဝင္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္အေၾကာင္း စာအုပ္မွ  ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။
သိေကာင္းစရာေလးေတြမို႕ ကူးယူေဖာ္ျပထားပါတယ္။။။(မင္းလွသားေလး)

ဘုန္းၾကီးလိုေသာမိတ္ေဆြတို႕အတြက္

 တရားနာရင္ေပါ႕ရတဲ႕ဗဟုသုတ ကိုျပန္လည္ မွ်ေဝေပးလိုေသာေၾကာင္႕ေရးသားခဲ႕ပါတယ္....
တစ္ေန႕ကိုေပါ႕ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာနည္းအတိုင္းပုတီးစိပ္ပါက ဘုန္းၾကီးေၾကာင္းႏွင္႕
အပါယ္တံခါးပိတ္ေၾကာင္း ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ၾကီးကေဟာၾကားဆံုးမခဲ႕ပါတယ္...
မနက္(၁၀)ေခါက္၊ေန႕လည္(၁၀)ေခါက္၊ည(၁၀)ေခါက္ပုတီးစိပ္ပါ......လမ္းသြားရင္ေမတၱာသုတ္
ရြတ္ဖတ္ျခင္း(သို႕)သတၱဝါေတြက်န္းမာပါေစ ...ခ်မ္းသာပါေစ စသည္ျဖင္႕ေမတၱာပို႕ေပးပါ....
စိတ္ဓါတ္စင္ၾကယ္ေအာင္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ပြားပါ.....
 အရဟံ -တစ္ပတ္     
သမၼာသမၺဳေဒါၶ - တစ္ပတ္
ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ - တစ္ပတ္
သုဂေတာ - တစ္ပတ္
 ေလာကဝိဒူ - တစ္ပတ္
အႏုတၱေရာ-တစ္ပတ္     
 ပုရိသ ဓမၼသာရတၳိ - တစ္ပတ္
သတၳာေဒဝ မႏုႆာနံ - တစ္ပတ္
ဗုေဒၶါ - တစ္ပတ္
 ဘဂဝါ - တစ္ပတ္
      လက္ေတြ႕က်င္႕သံုၾကည္႕ပါ အက်ိဳးထူးေတြခံစားရပါလိမ္႕မယ္...တရာေတာ္လဲနာၾကားႏိုင္ေအာင္
ညႊန္ျပေပးခဲ႕ပါတယ္(http://www.dhammadownload.com/Bamaw-Sayadaw-Dr-Bhaddanta-Kumarabhivamsa-Video.htm)မွ
21-3-2010 အပၸါယ္တံခါးပိတ္ တရားေတာ္ - ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီး ယခုလင္႕နာၾကားကာၾကည္႕ကာပြါးမ်ားႏိုင္ပါ.....
သူေတာ္ေကာင္းအားလံုး ေအးခ်မ္းေသာဓမၼတရားေတာ္ျဖင္႕ ေပ်ာ္ေမြ႕ႏိုင္ပါေစ။(မင္းလွသားေလး)

အေမမေပၚတဲ႕သား


အေမရွိ၍အေမမွန္းမသိတတ္တဲ႕သား(သို႕)သမီးကိုေလ အေမမေပၚတဲ႕သားလို႕ေခၚပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ဒီေန႕ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ကိုအေျခခံျပီးေရးသားခ်င္စိတ္ေပၚ လာတာတယ္…ေက်ာင္းပိတ္
တာရယ္နဲ႕တိုးလို႕ မိမိရဲ႕သိသမွ် ျပန္လည္ေဝငွျဖစ္ခဲ႕ပါတယ္။စာေရးသူလဲ ရြာသားဆိုေတာ႕
ရြာကိုအေျခံေရးျဖစ္ခဲ႕ပါတယ္။။။ျမစ္ကမ္းေဘးကရြာမွာ အေမျမင္႕နဲ႕သား(၃)ေယာက္ရွိပါတယ္။
သားၾကီးနဲ႕အလတ္ကေတာ႕ ျမိဳ႕မွာ ခ်မ္းသာဆံုးစာရင္းဝင္ေတြေပါ႕ဗ်ာ…အငယ္ဆံုးသားကေတာ႕
အေမအိုနဲ႕အတူေန့ျပီးမိဘေက်းဇူးဆပ္ေနပါတယ္။။အေမခဗ်ာ သူမ်ားမိသားစုေတြအေဝးကလာရင္
သူလဲသူသားေတြေမွ်ာ္ခဲ႕ရပါတယ္…မိသားစုထမင္းဝိုင္းေလးလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုတဲ႕အေၾကာင္း သားငယ္
ကိုဖြင္႕ဟခဲ႕ေတာ႕ အကိုေတြရွိရားသြားျပီး အေမက ဝါကၽြတ္မွာမိသားစုဆံုလင္ေၾကာင္းေျပာေတာ႕
မအားဘူးတဲ႕ အလုပ္ေတြမအားဘူး၊ေငြေမ်ာလို႕ေငြနဲ႕လိုက္ေနရေၾကာင္း  ေျပာေတာ႕ အငယ္ဆံုး
ညီက အေမမေပၚတဲ႕သားေတြေျပာေတာ႕အငယ္ကိုထိုးၾကိတ္တဲ႕ ျပီးေတာ႕ အေမအတြက္ေငြေပးတယ္
အေမက ေငြမလိုဘူး။ ေမတၱာဆန္ေရ လိုေၾကာင္း အက်ိဳးအေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ႕ျပီးျပန္သြားတယ္ေလ…
အေမအိုခဗ်ာေလ သားေတြေျမးေတြနဲ႕ေတြ႕ခ်င္စိတ္ေၾကာင္႕ သားေတာ္ေမာင္ေတြရွိရာ သြားခဲ႕ပါတယ္
သားနဲ႕ေတာ႕အဆင္ေျပတာေပါ႕ သားအမိဆိုေတာ႕  ေခၽြးမေတာ္နဲ႕မသင္႕ျမတ္ဘူးေလ အေမ ကေဆးလိပ္
ေသာက္ေတာ႕သူ႕ခေလးေတြ ေရာဂါရေၾကာင္း ၊ဧည္႕ေကာင္းေသာင္ေကာင္းေတြလာရင္ မျမင္႕မသင္႕ေၾကာင္အေမအိုကေတာ႕ ေတာသူပီပီေလ  ေျပာင္းဖူးဖက္လိပ္နဲ႕ ျပာေခၽြဖို႕ကေတာ႕
 ေငြမကုန္တဲ႕ အိုးမႈတ္ခြက္(အုန္းသီးခြံ) နဲ႕ေပါ႕။။။။ဒီလိုနဲ႕သားလတ္အိမ္ေျပာင္း ဒီလိုဘဲေပါ႕ စိတ္မခ်မ္းသာဘဲ ေနရျပန္ေတာ႕ေနာက္ဆံုးသားငယ္ေလးက ျပန္ေခၚတယ္ေလအေမကေတာ႕
အကိုေတြမေကာင္းတာမေျပာပါဘူး။သားေတြခ်မ္းသာတာျမင္ခ်င္လို႕လာတာပါ ဘာမွမေမွ်ာ္လင္႕ ခဲ႕ပါဘူး ဆိုျပီးရြာျပန္ ရိပ္သာမွ ေယာဂီဝတ္ၿပီး ဘဝရဲ႕ျငိမ္းခ်မ္းမႈကိုရွာခဲ႕တယ္ေလ …..ကၽြန္ေတာ္လဲ သတိရခဲ႕ပါတယ္ ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ားေဟာတဲ႕အေမအိုရဲ႕ဓမၼေအာင္လံ၊အေဖ႕ေနရာ တရားေတာ္တို႕နားၾကားထားေတာ႕ ေျပးျပီးမွတ္မိေစခဲ႕ပါတယ္။
   သားငယ္ေလးကေတာ႕ အေမအတြက္ငါးေတြ ရွာခ်က္ျပီး ရိပ္သာလာပို႕ေတာ႕သားအမွန္ေျပာပါ
ဆိုေတာ႕ သားကလဲအမွန္ေျပာတယ္ေလ အေမကို ငါးလတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ စားေစလို၍
မိမိကိုယ္တိုင္ငါးသြားရွာေၾကာင္း ေျပာေတာ႕ အေမကေခြးေကၽြးေစခဲ႕တယ္။
သားရယ္ အာရုံ(၅)ပါးေၾကာင္႕ ေလာကမွာက်င္လည္တာေတြမ်ားခဲ႕ျပီေလ (သား၊သမီး၊ေျမး
ျမစ္သံေယာဇဥ္ေၾကာင္႕လဲ သံသရာမွဘဝေတြမ်ားစြာက်င္လည္ခဲ႕ရျပီးျဖစ္လို႕ အေမအတြက္
ဘာမွမလိုေၾကာင္းေျပာခဲ႕ပါတယ္….အေမအိုကို သားငယ္ကေတာ႕ ရိပ္သာကိုလာ ေဝယ်ာဝစၥ
လုပ္ေပးကာေနျပီးကုသိုလ္ေတြယူခဲ႕ပါတယ္။။။။
ရြာကဆရာေတာ္ျမိဳ႕ၾကြေတာ႕ အေမအိုရဲ႕သားေတြအိမ္မွာ သီတင္းသံုကာ သူတို႕အား မိဘေက်းဇူး
ဆပ္နည္းေတြေမးေတာ႕ေလ အေမရဲ႕နားေရးစည္ကားေအာင္လုပ္မယ္..အုတ္ဂူ လွလွေလးလုပ္မယ္..
စသည္႕ျဖင္႕ေပါ႕ …ဆရာေတာ္ကေတာ႕ (သဒၵါ၊သီလ၊စာဂ၊ပညာ)စည္ျဖင္႕ မိဘေက်းဇူးဆပ္နည္းေတြ
ေဟာၾကားေတာ႕ သားေတြခဗ်ာ သေဘာေပါက္ျပီးရြာအျပန္ အေမရဲ႕စ်ာပနနဲ႕တိုးေနေလေတာ႕
သားေတြခဗ်ာငိုတာေပါ႕။။။(မိဘကို မေသခင္လုပ္ေကၽြးပါ ေသမွမငိုနဲ႕(မင္းကြန္းဆရာေတာ္)ရဲ႕ဆိုမိန္႕ေလးပါ
ေဘးက ရပ္ေဆြရပ္မ်ိဳးေတြ ကေတာ႕အျပစ္ေတြေျပာၾကတာေပါ႕။။။သားငယ္ေလးကေတာ႕ေျပာခဲ႕ပါတယ္
ျမင္႕မိုရ္ေတာင္ျပိဳလို႕မိမယ္ဆိုရင္ေလ မိဘေက်းဖူးဆပ္တဲ႕က်ေနာ္ မပိပါေစနဲ႕ ….ေျပာၾကားကာ
ေမေမရဲ႕စ်ာပနကို  ပတ္မတီးကာကခုန္ျပီး ပို႕ေဆာင္ခဲ႕ပါတယ္……(မိဘေက်းဖူးကိုဆပ္ခြင္႕ရတဲ႕
သားဆိုျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေနခဲ႕ပါတယ္….။
    ဤစာေစာင္ထဲကသား(၂)ကဲ႕သို႕မေနဘဲ အငယ္ဆံုး သားကဲ႕သို႕မခ်မ္းသာေသာ္လဲ မိမတတ္
စြမ္းသ၍ ျပဳစုလုပ္ေကၽြနည္းကိုအတုယူးေစလိုေၾကာင္း၊ေရွးေရွး သူေတာ္ေကာင္းတို႕ရဲ႕ မိဘေက်းဇူးဆပ္နည္း
ေတြကိုအတုယူကာ သားလိမၼာ(သို႕)သမီးလိမၼာ ဘြဲ႕ခံယူေစလိုပါတယ္…..မေကာင္းတာေတြကိုပယ္ျပီး
ေကာင္းတာေတြကို အတုယူေစခ်င္ပါတယ္ခဗ်ာ။။။။။။(မိဘေက်းဇူးဆပ္တယ္ဆုိတာ အျပင္ပေရြေငြေတြနဲ့ဆပ္တာမဟုတ္ဘူး ျမတ္ဓမၼျဖင့္ေက်းဖူးဆပ္မွ တကယ့္ေက်းဇူးဆပ္ရာေရာက္ႏုိင္ပါတယ္)

စာကိုး။။   ။။စာေရးဆရာနႏၵစိုး(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)ရဲ႕ျမင္႕မိုရ္ျပိဳ၍မိသူမ်ား
မိဘေက်းဇူးကိုဆပ္ႏိုင္ေသာ သားဈသမီးေကာင္းေတြျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ။
အမွားရွိကခြင္႕လႊတ္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။(မင္းလွသားေလး)


ႏွလံုးသားမွာဘုရားတည္ၾကစို႕။


ဘုရား ရွိခိုးျခင္း။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ
သရဏဂုံ ေဆာက္တည္ျခင္း။
ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဒုတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဒုတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဒုတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
တတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
တတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။
ဘုရားဂုဏ္ေတာ္။
ဣတိပိေသာ ဘဂ၀ါ အရဟံ၊
သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊
၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ၊
သုဂေတာ ေလာက၀ိဒူ၊
အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ၊
သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ၊
ဗုေဒၶါ ဘဂ၀ါ။
တရားဂုဏ္ေတာ္။
သြကၡာေတာ ဘဂ၀တာ ဓေမၼာ၊
သႏၵိ႒ိေကာ အကာလိေကာ
ဧဟိပႆိေကာ ၾသပေနယ်ိေကာ
ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတေဗၺာ ၀ိညဴဟီ။
သံဃာ႔ဂုဏ္ေတာ္။
သုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ါေတာ သာ၀က သံေဃာ၊
ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀က သံေဃာ၊
ဉာယပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀သံ သံေဃာ၊
သာမီစိပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀က သံေဃာ၊
ယဒိဒံ စတၱာရိ ပုရိသယုဂါနိ၊
အ႒ ပုရိသပုဂၢလာ၊
ဧသ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ၊
အာဟုေနေယ်ာ ပါဟုေနေယ်ာ၊
ဒကၡိေဏေယ်ာ အဥၥလိကရဏီေယာ၊
အႏုတၱရံ ပုညေကၡတၱံ ေလာကႆာ။
  တိပိဋကဓရ၊တိပိဋကေကာဝိဒ(ေယာ)ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ၾသဝါဒကို အရွင္ေဇာတိပါလမွ
လက္ေတြ႕က်င္႕သံုးႏိုင္ဖို႕ျပန္လည္ေဝငွခဲ႕ပါတယ္။။။။။။(မင္းလွသားေလး)

ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္ရာ ဒု-သ-န-ေသာ အေၾကာင္း


အရပ္စကားတစ္ခုရွိပါတယ္။ကာမပုိင္ေယာက်ၤားရွိတဲ့ အမ်ဳိးသမီးကုိ ကုိယ္ထိကာယ လြန္က်ဴးမိလ်ွင္ ဒု-သ-န-ေသာ
ထုိက္လိမ့္မယ္ဆုိတဲ့စကားရပ္ေလးတစ္ခုပါ။ထုိဒု-သ-န-ေသာ ဆုိတဲ့ စကားလုံးေလးခုျဖစ္ေပၚလာပုံဟ
ဒီလုိပါ။တကယ္ေတာ့(ဒု၊သ၊န၊ေသာ)ဆုိတဲ့စကားလုံးေလးခုဟာ သူေဌးသားေလးဦးရဲ့လူဘဝရေနခုိက္
ေငြေၾကးခ်မ္းသာမွဳ အရွိန္အဝါကုိ မေကာင္းတဲ့အကုသုိလ္ေနရာမွာ အသုံးခ်ျပီး ေသလြန္တဲ့အခါ ေလာဟကုမၻီငရဲက်ေရာက္ျပီး ဆင္းရဲဒုကၡမ်ဳိးစုံခံစားရင္း ပင္ပန္းၾကီးစြာ ေအာ္ဟစ္ျမည္တမ္းလုိက္တဲ့အသံမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ဒီ ဒု-သ-န-ေသာ ျဖစ္ေပၚလာပုံအတိတ္အေၾကာင္းကုိ ျပန္ၾကည့္ရင္ အင္မတန္မွ ေၾကာက္စရာေကာင္း၊အင္မတန္မွ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာျဖစ္ျပီး သံေဝဂယူစရာျဖစ္ပါတယ္။ဒီအေၾကာင္းကုိ ေကာသလမင္းၾကီးအားအေၾကာင္းျပဳျပီး ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

သာဝတၳိျပည့္ရွင္ ဘုရင္ေကာသလမင္းသည္ တစ္ခုေသာ ပြဲသဘင္ေန႔၌ ပု႑ရိကအမည္ရွိတဲ့ ဆင္ျဖဴေတာ္ကုိစီးျပီး ေနျပည္ေတာ္ကုိ လွည့္လည္ပါတယ္။အဲဒီအခါမွာ အိမ္တစ္အိမ္၏ ျပတင္းေပါက္မွေန၍ မိမိအားလွမ္းေမ်ွာ္ၾကည့္ရွဳေနေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္ကုိ ျမင္လွ်င္ အလြန္တက္မက္တဲ့ စိတ္ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ျမိဳ႔ေတာ္ကိုဆက္လက္လွည့္လည္ျခင္း မျပဳနုိင္ေတာ့ဘဲ နန္းေတာ္သုိ႔ ျပန္လာခဲ့ရပါတယ္။

နန္းေတာ္သုိ႔ေရာက္တဲ့အခါ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ မင္းလုလင္ တစ္ေယာက္ကုိေခၚ၍ ထုိမိန္းမသည္ ကာမပုိင္လင္ရွိသူျဖစ္သေလာ၊မရွိသူျဖစ္သေလာဟူေသာ အေၾကာင္းကုိစုံစမ္းရန္ ေစလႊတ္လုိက္ပါတယ္။မင္းလုလင္၏ စုံစမ္းခ်က္အရ ကာမပုိင္ လင္ရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရလ်ွင္ ထုိမိန္းမ၏ ေယာက်ၤားကုိေခၚေစျပီး မိမိအနီး၌ အျမဲခစားရန္ မင္းလုလင္အျဖစ္တာဝန္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ မင္းလုလင္ဟာ မင္းမွဴထမ္း လုပ္ရမွာကုိ စိတ္မပါေသာ္လည္း ဘုရင္ရဲ့ အမိန္႔ကုိ မျငင္းပယ္ဝံ့တာေၾကာင့္ တထိတ္ထိတ္ တလန္႔လန္႔နဲ႔ နန္းေတာ္တြင္း၌ ခစားေနရတာပါ။ေကာသလမင္းၾကီး၏ အၾကံကုိလည္း တစ္စြန္းတစ္စ ရိပ္မိေနတာေၾကာင့္ တာဝန္ဝတၱရား ပ်က္ကြက္ျခင္း မရွိေစရန္ အထူးဂရုစုိက္ျပီး ေဆာင္ရြတ္ေပးပါတယ္။

ေကာသလမင္းၾကီးသည္ တစ္လ ႏွစ္လခန္႔ၾကာသည့္တုိင္ေအာင္ ထုိမင္းလုလင္အေပၚ၌ အျပစ္ရွာလုိ႔မရတဲ့ေနာက္ဆုံး ထုိမင္းလုလင္ကုိေခၚကာ ေနျပည္ေတာ္ကေန တစ္ယူဇနာေလာက္ေဝးတဲ့ ေရအုိင္သုိ႔သြားေစ၍ အရုဏဝတီမည္တဲ့ ေျမနီမွဳန္႔ႏွင့္ ကုမုျဒာ ၾကာပန္းတုိ႔ကုိ ယူေဆာင္ရန္ေစခုိင္းလုိက္ပါတယ္။ညေန မိမိ ေရးခ်ဳိးရန္အမီ ျပန္ေရာက္မလာပါက အျပစ္ဒဏ္ေပးမည္ဟူ၍လည္းမိန္႔ၾကားလုိက္ပါတယ္။

ထုိမင္းလုလင္လည္း ဘုရင္၏ အမိန္႔ကုိ ၾကားတဲ့အခါ အလြန္ထိတ္လန္႔တဲ့အတြက္ အိမ္ကုိခ်က္ခ်င္းျပန္ျပီး ထမင္းထုပ္ကုိယူကာ အပူတျပင္းထြက္ခြာသြားပါတယ္။ေရအုိင္သုိ႔ေရာက္လ်ွင္ ခဏတာ အနားယူျပီး အရုဏဝတီေျမမွဳန္႔ႏွင့္ ကုမုျဒာၾကာပန္းတုိ႔ကုိ ယူေဆာင္ကာ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ျမဳိ့တံခါးဝေရာက္ေတာ့ ေနမဝင္ေသးေသာ္လည္း တံခါးပိတ္ထားျပီး ျဖစ္သည္ကုိေတြ႔ေတာ့ မင္းၾကီး၏ အထူးတမန္ေတာ္ျဖစ္၍ တံခါးဖြင့္ေပးရန္ေတာင္းဆုိေသာ္လည္း မင္းၾကီးက မည္သူမ်ွ ဖြင့္မေပးရန္ အမိန္႔ထုတ္ထားေၾကာင္း တံခါးမွဴးက ျပန္ေျပာပါတယ္။

ထုိမင္းလုလင္ဟာ မိမိအခ်ိန္မီ ျပန္၍ေရာက္လာေၾကာင္းကုိ တံခါးမွဴးကုိသက္ေသထား၍ ေျမမွဳန္႔ႏွင့္ၾကာပန္းတုိ႔ကုိ ထားခဲ့ျပီး ျမိဳ႔ျပင္ရွိေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာသြားအိပ္ပါတယ္။မင္းျပစ္မင္းဒဏ္သင့္၍ ခ်စ္လွစြာေသာဇနီးႏွင့္ကြဲကြာရေတာ့မည္အျဖစ္ကုိလည္း ေတြးျပီး ပူပန္ေနတာေၾကာင့္ေကာင္းစြာမအိပ္နုိင္ပဲျဖစ္ေနပါတယ္။ေကာသမင္းၾကီးကေတာ့ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ မင္းလုလင္ကုိသတ္ျပီး သူမိန္းမကုိ အပုိင္သိမ္းယူရမယ့္အျဖစ္ကုိေတြးျပီး အိပ္မေပ်ာ္ပဲျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။

ညသန္းေခါင္းခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ နန္းေတာ္၏ အျပင္မွ ဒု၊သ၊န၊ေသာ ဟူေသာ အသံၾကီးေလးခုကုိထူးဆန္းစြာေပၚထြက္လာတာကုိၾကားရေတာ့ ထိတ္လန္႔တုန္လွဳပ္သြားပါတယ္။အဲဒီတစ္ညလုံးလည္း အိပ္မေပ်ာ္နုိင္ရွာေတာ့ပဲ နံနက္မုိးလင္းလ်င္ လင္းခ်င္း ပုေရာဟိတ္ပုဏၰားကုိေခၚ၍ အေၾကာင္းစုံကုိေျပာျပပါတယ္။ပုေရာဟိတ္ပုဏၰားၾကီးက မင္းၾကီးၾကားလုိက္တဲ့အသံတုိ႔ကုိ ေကာင္းစြာ အနက္အဓိပၸါယ္ကုိေဖာ္နုိင္စြမ္းမရွိပါဘူး။ဒါေပမယ့္အထင္ေသးမည္ဆုိတာေၾကာင့္ ရမ္းသမ္းျပီး အဓိပၸါယ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ဘယ္လုိျပန္လုိက္သလဲလုိ႔ဆုိေတာ့ အရွင္မင္းၾကီးၾကားလုိက္တဲ့ အသံက အရမ္းကုိေၾကာက္စရာေကာင္းလွေၾကာင္း၊အသက္အႏၱရာယ္ပင္ထိခိုက္နုိင္ေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ ေလ်ွာက္ထားပါတယ္။အဲဒီေတာ့မင္းၾကီးလည္း အလြန္ေၾကာက္လန္႔တာေၾကာင့္ အဲဒီအႏၱရာယ္ကုိ တားဆီးနုိင္မည့္ ယၾတာကုိအျမန္စီစဥ္ခုိင္းပါတယ္။

ပုေရာဟိတ္ပုဏၰားၾကီးက မင္းၾကီး၏ အမိန္႔ျဖင့္ သတၱဝါတုိ႔ကုိသတ္၍ (သဗၺသတ)မည္ေသာယဇ္ပူေဇာ္မွဳကုိျပဳလုပ္ရန္ ဆင္၊ျမင္း၊က်ြဲ၊ႏြား၊အစရွိေသာ တိရိစၦာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ သတုိ႔သား သတုိ႔သမီးမ်ားကုိ တစ္မ်ဳိးလ်ွင္ တစ္ရာစီ ရရွိေအာင္ ဖမ္းဆီးေစပါတယ္။သားသမီး ေဆြမ်ဳိးမ်ားဖမ္းဆီးျခင္းခံရေသာ ျမဳိ့သူျမဳိ့သားမ်ားလည္း ဟစ္ေအာ္ငုိေၾကြးၾက၊တစ္ခ်ဳိ႔လည္းေတာထဲသုိ႔ေျပးပုန္းၾကနဲ႔ သာဝတၳိျမဳိ့ၾကီးမွာ ကမာၻပ်က္သည့္အလားျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။

ထုိအျဖစ္ပ်က္ေတြကုိ မလႅိကာမိဖုရားၾကီးၾကားေတာ့ ေကာသလမင္းၾကီးကုိ ပုဏၰားရဲ့ စကားကုိမယုံၾကည္သင့္ေၾကာင္း၊ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိသာ အေၾကာင္းအက်ဳိးသိေအာင္ေလ်ွာက္ထားေမးျမန္းသင့္ေၾကာင္း ေလ်ွာက္ထားပါတယ္။ေကာသလမင္းၾကီးလည္း မလႅိကာမိဖုရားၾကီးကိုေခၚကာ ျမတ္စြာဘုရားသီတင္းသုံးေတာ္မူတဲ့ ေဇတဝန္ေက်ာင္းသုိ႔သြားျပီး အေၾကာင္းစုံကုိျမတ္စြာဘုရားအားေလ်ွာက္ထားပါတယ္။ဒီအခါမွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ဒကာေတာ္မင္းၾကီး မေၾကာက္ပါလင့္၊ဘာအႏၱရာယ္မွမရွိပါဟုမိန္႔ၾကားျပီး ဒု၊သ၊န၊ေသာ ဟူေသာ အသံၾကီးေလးခုအေၾကာင္းကုိ အနက္အဓိပၸါယ္ေပၚလြင္ေအာင္ေဟာေတာ္မူပါတယ္။

ထုိ ဒု၊သ၊န၊ေသာ ဟူေသာ အသံၾကီးေလးခုမွာ ေလာဟကုမၻီငရဲ၌က်ခံေနရတဲ့ ငရဲသားေလးဦးတုိ႔က အသီးသီး ေအာ္ဟစ္လုိက္သည့္အသံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ထုိငရဲသားေလးဦးမွာ ေရွးဘဝက သူေဌးမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊မိမိတို႔ပုိင္ဆုိင္တဲ့ ေငြမ်ားကုိ အက်ဳိးရွိေအာင္အသုံးမခ်ဘဲ ကာမပုိင္ေယာက်ၤားရွိတဲ့မိန္းမ၊ကာမပုိင္ေယာက်ၤားမရွိတဲ့ မိန္းမ စတဲ့ မိန္းမမ်ားကုိေငြျဖင့္ျဖားေယာင္းျပီး ေသာက္စားမူးရစ္ ျပီး မွားယြင္းစြာ ေဖာက္ျပန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ထုိမေကာင္းမွဳမ်ားေၾကာင့္ ေသလြန္သည့္အခါ ေလာဟကုမၻီငရဲသုိ႔က်ေရာက္ျပီး ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားခံစားရ၍ ေနာင္တ ..တရားရရွိေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားတဲ့စကားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊သူတုိ႔ေျပာလုိတဲ့ စကားကုိ အျပည့္အဝဆုံးေအာင္မေျပာနုိင္ရွာပဲ အစ တစ္လုံးစီသာေျပာဆုိနုိင္ျပီး ေအာက္သုိ႔ျပန္ျပီးနစ္ျမဳပ္သြားၾကေၾကာင္း၊

ငရဲသားေလးဦးတုိ႔အနက္ ပထမဆုံးတစ္ဦးမွာ "ဒုဇၨီဝိတ မဇီဝိမွ" သူေဌးသားဘဝက မေကာင္းေသာ အသက္ေမြးမွဳျပဳခဲ့မိျခင္းကုိ ျပန္လည္ေျပာဆုိလုိေသာ္လည္း ေရွ့ဆုံး(ဒု)ဆုိတဲ့စကားတစ္လုံးကုိသာေျပာနုိင္ျပီး ေအာက္သုိ႔ျပန္လည္နစ္ျမဳပ္သြားေၾကာင္း၊ဒုတိယငရဲသားက "သ႒ိဝႆသဟႆနိ" ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ေသာင္းတုိင္ေအာင္ ငရဲ၌ က်ခံရပုံကုိ ညည္းညဴေျပာဆုိျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ထုိသုိ႔ေျပာဆုိေသာ္လည္း စကားဆုံးေအာင္မေျပာနုိင္ပဲ(သ)တစ္လုံးထဲသာေျပာဆုိျပီး ေအာက္သုိ႔နစ္ျမဳပ္သြားေၾကာင္း၊တတိယ ငရဲသားက "နတၳအေႏၱာ ကုေတာအေႏၱာ" ငရဲဒုကၡ၏ အဆုံးအဆ မထင္ပုံကုိညည္းညူလုိေသာ္လည္း(န)တစ္လုံးသာညည္းညဴနုိင္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ စတုတၳငရဲသားအေနနဲ႔ က်ြန္နဳ္ပ္သည္ ေနာင္ဘဝတြင္ ေကာင္းေသာ အလုပ္ကုိသာအားထုတ္မည္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ျဖင့္ ေသာဟံနဴန ဣေတာ ဂႏာၱြ စေသာ ဂါထာကုိ ရြတ္ဆုိလ်က္(ေသာ)ဟူေသာ အစ တစ္လုံးသာေျပာဆုိနုိင္ျပီး အဆုံသတ္သြားေၾကာင္းေဟာေတာ္မူပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားရဲ့ (ဒု၊သ၊န၊ေသာ) ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကုိနားၾကားျပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ ေကာသလမင္းၾကီး အင္မတန္ေၾကာက္လန္႔တုန္လွဳပ္သြားျပီး ေနာက္ေနာင္ သူတစ္ပါး မယားမ်ားအား ျပစ္မွားျခင္းမွ လုံးဝ ေရွာင္ၾကဥ္ပါေတာ့မည္ဟုဆုံျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျပီး ၊ထုိအခုိက္တန္႔မွာပင္ ၾကာပန္းသြားယူေသာ မင္းလုလင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္ထံကုိေရာက္လာေတာ့ ကာယကံရွင္မ်ား စုံညီေနခ်ိန္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ထပ္မံျပီး
"အိပ္မေပ်ာ္ဘဲ နုိးၾကားေနသူအား ညတာသည္ရွည္၏"
"ခရီးပန္းသူအား တစ္ယူဇနာခရီးသည္ ရွည္လ်ား၏"
"တရားကုိမသိေသာ လူမိုက္တုိ႔အား သံသရာသည္ ရွည္ၾကာလွေပ၏" ဟူေသာ တရားေဒသနာေတာ္ကုိေဟာၾကားေတာ္မူပါတယ္။တရားအဆုံးမွာ မင္းလုလင္သည္ ေသာတာပန္အျဖစ္သုိ႔ေရာက္ရုံမွ်မက မင္းျပစ္မင္းဒဏ္မွလည္းကင္းလြတ္သြားပါတယ္။ေကာသလမင္းၾကီးလည္းယဇ္ပူေဇာ္ရန္ဖမ္းဆီးထားေသာ သတၱဝါအားလုံးကုိခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရန္ အမိန္႔ေပးလုိက္ပါတယ္။အသက္ေဘးမွ လြတ္ကင္းသြားတဲ့ သူမ်ားလည္း မလႅိကာမိဖုရားၾကီးကုိ ေက်းဇူးတင္၍ မဆုံးနုိင္ေအာင္ရွိေနပါေတာ့တယ္။

ဒီေဒသနာေတာ္အရ (ဒု၊သ၊န၊ေသာ)ဆုိတဲ့ အျပစ္သည္ အင္မတန္ပင္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ၊သံေဝဂယူဖြယ္ရာပင္ျဖစ္ပါတယ္။အားလုံးေသာ သူမ်ားလည္း သူေဌးသားေလးဦးရဲ့ အျဖစ္ဆုိးနဲ႔ မၾကဳံေအာင္ ကုိယ္က်င့္သီလကုိေစာင့္ထိန္းၾကပါလုိ႔ အသိေပးႏွဳိးေဆာ္လုိက္ရပါသည္
အားလုံးကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။
အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္ အိႏၵိယနုိင္ငံ)။

မိမိသိသမွ်ပြဲကိုျပန္လည္မွ်ေဝေပးခဲ႕ပါတယ္ခဗ်။။။(မင္းလွသားေလး)

ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဥပါသကာ အစစ္


ျမတ္စြာဘုရားရွင္က မိမိ၏ဘာသာတရားေတာ္ကို သက္၀င္ယံုၾကည္ေသာ ဥပါသကာ အစစ္ျဖစ္ေရးအတြက္ ဥပေဒသ(၅)ခ်က္ကို စံျပဳသတ္မွတ္ထားပါသည္။
(၁) ယံုၾကည္မူ သဒၶါတရားရိွရမည္။
(၂) ေစာင္႔ထိန္းမူ သီလရိွရမည္။
(၃) ေကာတုဟလမဂၤလာကို မယံုၾကည္ရ။
(၄) ကံကိုသာ ယံုၾကည္သူျဖစ္ရမည္။
(၅) သာသနာေတာ္ ျပင္ပကိုးကြယ္မႈကိုမရွာမွီးရ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။
အဓိပၸာယ္ကေတာ႔-
(၁) ယံုၾကည္မႈ သဒၶါတရားဆိုသည္မွာ ဗုဒၶ၊ဓမၼ၊သံဃတို႕၌ အျပည္႔အ၀ယံုၾကည္သူကို ဆိုလိုပါသည္။
(၂) ေစာင္႔ထိန္းမႈသီလဆိုသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာက သတ္မွတ္ထားေသာ ကိုယ္က်င္႔သီလကိုေစာင္႔ထိန္းသူျဖစ္ ရပါမည္။
(၃)ေကာတုဟလမဂၤလာဆိုသည္မွာ ရက္ရာဇာ၊ျပႆဒါး၊ေနၾကတ္၊လၾကတ္ စေသာစိတ္ကူးယဥ္အေတြးတို႔႔႔ ၌ယံုၾကည္ေနမႈကိုဆိုလိုပါသည္။
(၄) ကံကိုသာယံုၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဒသ၀တၳဳက ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒ိအျမင္ႏွင္႔ ျပည္႔စံုရမည္။ မိမိ၏ကံႏွင္႔ကံ၏ အက်ိဳးဆက္ကိုသာ ယံုၾကည္ရမည္။အျခားယံုၾကည္မႈမ်ားကို မယံုုၾကည္ရဟုဆိုလိုသည္။
(၅) သာသနာေတာ္မွအပျဖစ္ေသာ ကိုးကြယ္မႈမ်ား၊ သာသနာျပင္ပမွ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ရွာမွွီး၍မဆည္း ကပ္ရပါ။ နတ္၊သိၾကား၊ျဗဟၼာ၊ျဂိဳဟ္နတ္၊ထြက္ရပ္ေပါက္၊ဘိုးေတာ္၊မယ္ေတာ္၊၀ိဇၨာ စေသာသာသနာ႔ျပင္ပမွ ကိုးကြယ္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရမည္ဟုဆိုလိုပါသည္။ ေရစၾကိဳအရွင္ဧသိက၏ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ
(ျပိဳင္ပြဲပထမဆုရ)စာအုပ္မွျပန္လည္ေကာက္ႏုက္ေဖာ္ျပလိုက္ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။(မင္းလွသားေလး)

မဂၤလာတရားေတာ္ႏွင္႕အညီ

ဒီေန႕ေတာ႕ဘေလာ႕ဂ္ဂါမိတ္ေဆြေတြကက်ေနာ္ေပ်ာက္ေနလို႕ ေမးတာရယ္...ညီမတစ္ေယာက္ရဲ႕သၾကၤန္
တြင္းဘာေတြလုပ္လဲဆိုတာရယ္....ဒါေပမယ္႕ဒီေန႕ေတာ႕စာေစာင္ေရးဖို႕လဲစိတ္ကူးရလို႕ပါ.....
အေၾကာင္းအရာကေတာ႕ေက်းဇူးတင္ထိုက္သူေတြကိုေက်းဇူးတင္ျခင္းပါ....သၾကၤန္အခါတြင္
တရားခ်ီးျမွင္႕ေပးပါေသာဆရာေတာ္ဦးေကာဝိဒသိရီ(သီတဂူစတား)ႏွင္႕ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိပါလ
(လျပည္႕ဝန္း)တို႕အားတပည္႕ေတာ္တို႕ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္႕စားအထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဘုရားး။
လူဘဝၾကီးပြားေၾကာင္း(၅)ပါး၊အထံုပါရမီ၊ဝိပသသနာအေၾကာင္းေတြ...စသည္ျဖင္႕ေျပာၾကားျပသဆံုးမခဲ႕
ပါတယ္.....။သၾကၤန္တြင္းမွာေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ၊ခ်က္ျပဳတ္ေရး၊ဘုရားခန္းသန္႕ရွင္းေရး ႏွင္႕ေရသပၸါယ္စသည္႕
ျမန္မာတို႕ရဲ႕ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအတိုင္းက်င္းပရာတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကေသာ တစ္ပါတ္စဥ္တူသူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ညီေလးမ်ား၊အကိုၾကီးမ်ားးအားအထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။။။။။
က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ ဒါနကုသိုလ္ ၊သီလကုသိုလ္ဘာဝနာကုသိုလ္ေတာ္ေတြကို အမွ်...အမွ်...အမွ်..ေပးေဝပါ၏..သာဓု..သာဓု..သာဓု  ေခၚဆိုႏိုင္ပါေစ။ ကိုယ္စိတ္ႏွျဖာက်န္းမာ၊ခ်မ္းသာၾကပါေစ(မင္းလွသားေလး)


 
| |